☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Herb Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Środa 21.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2007

Lp.

Numer i data podjęcia uchwały

Tytuł uchwały

35.

 V/35/2007 z 24 stycznia 2007

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Połczyna-Zdroju w przedmiocie aktualizacji urzędowych nazw miejscowości w Polsce 

36.

 V/36/2007 z 24 stycznia 2007

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 

37.

V/37/2007 z 24 stycznia 2007

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój 

38.

 V/38/2007 z 24 stycznia 2007

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Połczyn-Zdrój w roku 2007 

39.

 V/39/2007 z 24 stycznia 2007

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntów położonych w miejscowości Połczyńska 

40.

 V/40/2007 z 24 stycznia 2007

w sprawie uchylenia uchwały ustalającej opłatę administracyjną 

41.

 V/41/2007 z 24 stycznia 2007

w sprawie uchylenia uchwały ustalającej opłatę administracyjną 

42.

 V/42/2007 z 24 stycznia 2007

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/291/2005 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gawoekowo gm. Połczyn-Zdrój 

43.

 V/43/2007 z 24 stycznia 2007

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej w Połczynie-Zdroju przy Placu Tysiąclecia w obrębie ewidencyjnym 003 

44.

 V/44/2007 z 24 stycznia 2007

w sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdrój w 2007 roku 

45.

 V/45/2007 z 24 stycznia 2007

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej 

46.

 V/46/2007 z 24 stycznia 2007

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej

47.

VI/47/2007 z 7 marca 2007

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Połczynie-Zdroju w obrębie ewidencyjnym 005

48.

VI/48/2007 z 7 marca 2007

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie trzech wolnych lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Międzyborze gm. Połczyn-Zdrój

49.

VI/49/2007 z 7 marca 2007

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Borkowo gm. Połczyn-Zdrój

50.

VI/50/2007 z 7 marca 2007

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wolnego lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Stare Resko gm. Połczyn-Zdrój

51.

VI/51/2007 z 7 marca 2007

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie budynku gospodarczego położonego w miejscowości Popielewo gm. Połczyn-Zdrój

52.

VI/52/2007 z 7 marca 2007

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

53.

VI/53/2007 z 7 marca 2007

w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest Załącznik

54.

VI/54/2007 z 7 marca 2007

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

55.

VI/55/2007 z 7 marca 2007

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wolnego lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Wardyń Dolny gm. Połczyn-Zdrój

56.

VII/56/2007 z 11 kwietnia 2007

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Połczyna-Zdroju za 2006 rok

57.

VII/57/2007 z 11 kwietnia 2007

zmieniająca uchwałę w sprawie Tymczasowego Statutu Uzdrowiska Połczyn-Zdrój

58.

VII/58/2007 z 11 kwietnia 2007

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Zajączkówko gm. Połczyn-Zdrój

59.

VII/59/2007 z 11 kwietnia 2007

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu, położonej w Połczynie-Zdroju przy ul.Polnej w obrębie ewidencyjnym 002

60.

VII/60/2007 z 11 kwietnia 2007

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Dziwogóra gm. Połczyn-Zdrój

61.

VII/61/2007 z 11 kwietnia 2007

w sprawie wystąpienia o wykreślenie nazw w mieście Połczynie-Zdroju z Wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce

62.

VII/62/2007 z 11 kwietnia 2007

w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

63.

VII/63/ 2007 z 11 kwietnia 2007

w sprawie wynagrodzenia za czynności inkasa

64.

VII/64/2007 z 11 kwietnia 2007

w sprawie zmian w budżecie gminy Połczyn-Zdrój

65.

VII/65/2007 z 11 kwietnia 2007

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu rozliczania  i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym

66.

VII/66/2007 z 11 kwietnia 2007

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/358/2005 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju

67.

VII/67/2007 z 11 kwietnia 2007

w sprawie zobowiązania dotyczącego realizacji inwestycji pn. ,,budowa hali widowiskowo-sportowej w Połczynia-Zdroju wraz z infrastrukturą towarzysącą" i sposobu jej finansowania

68.

VII/68/2007 z 11 kwietnia 2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Połczyn-Zdrój

69.

VII/69/2007 z 30 maja 2007

w sprawie wyboru przedstawiciela gminy Połczyn-Zdrój do Społecznej Rady przy ZOZ w Połczynie-Zdroju

70.

VII/70/2007 z 30 maja 2007

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. Warszawskiej w obrębie ewidencyjnym 005.

71.

VII/71/2007 z 30 maja 2007

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od GS SCh w Połczynie-Zdroju nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Połczynie-Zdroju.

72.

VII/72/2007 z 30 maja 2007

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zamainy nieruchomości pomiędzy Gminą Połczyn-Zdrój a osobą fizyczną.

73.

VII/73/2007 z 30 maja 2007

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu, położonych w Połczynie - Zdroju przy ul. Warszawskiej w obrębie ewidencyjnym 005

74.

VII/74/2007 z 30 maja 2007

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Połczynie-Zdroju przy ul. Solankowej 

75.

VII/75/2007 z 30 maja 2007

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położonych w Połczynie-Zdroju przy ul. Warszawskiej w obrębie ewidencyjnym 005 

76.

VII/76/2007 z 30 maja 2007 analiza do uchwały

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzęnnego miasta Połczyn-Zdrój 

77.

VII/77/2007 z 30 maja 2007

w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

78.

VII/78/2007 z 30 maja 2007

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w placówkach oświatowych gminy Połczyn-Zdrój 

79.

VII/79/2007 z 30 maja 2007

zmieniająca Uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 

80.

VII/80/2007 z 30 maja 2007

w sprawie poręczenia kredytu 

81.

VII/81/2007 z 30 maja 2007

 w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom o uprawnieniach przedszkoli publicznych

82.

VII/82/2007 z 30 maja 2007

 w sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdrój w 2007 roku

83.

VII/83/2007 z 30 maja 2007

 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Połczyna-Zdroju z realizacji Planu Gospodarkii Odpadami dla Gminy Połczyn-Zdrój za lata 2004-2006
84. IX/84/2007 z 27 czerwca 2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdrój
85. IX/85/2007 z 27 czerwca 2007 w sprawie poręczenia pożyczki inwestycyjnej
86. IX/86/2007 z 27 czerwca 2007 w sprawie poręczenia pożyczki inwestycyjnej
88. IX/88/2007 z 27 czerwca 2007 w sprawie poręczenia pożyczki inwestycyjnej
89. IX/89/2007 z 27 czerwca 2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. Bolesława Chrobrego
91. IX/91/2007 z 27 czerwca 2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Wytwórni Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A. nieruchomości zabudowanej, położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. Piwnej
92. IX/92/2007 z 27 czerwca 2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gawroniec gm. Połczyn-Zdrój
93. IX/93/2007 z 27 czerwca 2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Popielewo gm. Połczyn-Zdrój
94. IX/94/2007 z 27 czerwca 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej, jej składu osobowego i przewodniczącego Komisji

95.

X/95/2007 z 5 września 2007

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kołacz gm. Połczyn-Zdrój

96.

X/96/2007 z dnia 5 września 2007

wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Połczynie-Zdroju nieruchomości położonej w Połczynie-Zdroju

97.

X/97/2007 z dnia 5 września 2007 wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu dla Towarzystwa Budownicctwa Społecznego Spółki z o.o. w Połczynie-Zdroju  nieruchomości położonych w Połczynioe-Zdroju

98.

X/98/2007 z dnia 5 września 2007

wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Popielewo gm. Połczyn-Zdrój

99.

X/99/2007 z dnia 5 września 2007

wyrażenia zgody  na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Buślary gm. Połczyn-Zdrój
100.

X/100/2007 z dnia 5 września 2007

powołania Zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatur na ławników

101.

X/101/2007 z dnia 5 września 2007

rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Połczyna-Zdroju

102.

X/102/2007 z dnia 5 września 2007

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej

103.

X/103/2007 z dnia 5 września 2007 uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

104.

X/104/2007 z dnia 5 września 2007

zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze

105.

X/105/2007 z dnia 5 września 2007

zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

106.

X/106/2007 z dnia 5 września 2007

zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

107.

X/107/2007 z dnia 5 września 2007

zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

108.

X/108/2007 z dnia 5 września 2007 zaciągnięcia kredytu długoterminowego

109.

X/109/2007 z dnia 5 września 2007

zabezpieczenia dofinansowania

110.

X/110/2007 z dnia 5 września 2007

zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdroj
111. X/111/2007 z dnia 5 września 2007 ustanowienia przewodniczącego rady pracodawcą samorzadowym dla Burmistrza Połczyna-Zdroju

112.

X/112/2007 z dnia 5 września 2007 zobowiązania dotyczącego finnsowania wymiany stolarki okiennej w gminnym zasobie mieszkaniowym
113. XI/113/2007 z dnia 17 października 2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdrój
114. XI/114/2007 z dnia 17 października 2007 w sprawie zabezpieczenia wekslowego
115. XI/115/2007 z dnia 17 października 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Tymczasowego Statutu Uzdrowiska Połczyn-Zdrój
116. XI/116/2007 z dnia 17 października 2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kołacz gm. Połczyn-Zdrój
117. XI/117/2007 z dnia 17 października 2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. Polnej w obrębie ewidencyjnym 002
118. XI/118/2007 z dnia 17 października 2007 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zmiany nieruchomości pomiędzy Gminą Połczyn-Zdrój a osobą fizyczną
119. XI/119/2007 z dnia 17 października 2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wolnego lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Kościuszki 3 w Połczynie-Zdroju
120. XI/120/2007 z dnia 17 października 2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Ostre Bardo gm. Połczyn-Zdrój
121. XI/121/2007 z dnia 17 października 2007 w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/447/2006 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju o wyrażeniu zgody na zbycie działki gruntu położonej w Połczynie-Zdroju przy ul.Młyńskiej w obrębie ewidencyjnym 001
122. XI/122/2007 z dnia 17 października 2007 w sprawie zatwierdzenia planu i kierunków rozwoju miejscowości Redło
123. XI/123/2007 z dnia 17 października 2007 w sprawie zatwierdzenia planu i kierunków rozwoju miejscowości Łęgi
124. XI/124/2007 z dnia 17 października 2007 w sprawie zatwierdzenia planu i kierunków rozwoju miejscowości Brusno
125. XI/125/2007 z dnia 17 października 2007 w sprawie zatwierdzenia planu i kierunków rozwoju miejscowości Ostre Bardo
126. XI/126/2007 z dnia 17 października 2007 w sprawie wyboru ławników
127. XII/127/2007 z dnia 21 listopada 2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
128. XII/128/2007 z dnia 21 listopada 2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdrój
129. XII/129/2007 z dnia 21 listopada 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok
130. XII/130/2007 z dnia 21 listopada 2007 w sprawie przekształcenia kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w kredyt długoterminowy na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach
131. XII/131/2007 z dnia 21 listopada 2007 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2008 rok
132. XII/132/2007 z dnia 21 listopada 2007 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
133. XII/133/2007 z dnia 21 listopada 2007 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
134. XII/134/ 2007 z dnia 21 listopada 2007 w sprawie opłaty targowej
135. XII/135/2007 z dnia 21 listopada 2007 w sprawie opłaty od posiadania psów
136. XII/136/2007 z dnia 21 listopada 2007 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
137. XII/137/2007 z dnia 21 listopada 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Połczyn-Zdrój
138. XII/138/2007 z dnia 21 listopada 2007 w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego
139. XII/139/2007 z dnia 21 listopada 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na rok 2007
140. XIII/140/2007 z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Połczyn-Zdrój na rok 2008
141. XIII/141/2007 z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie zatwierdzenia "Programu zwalczania narkomanii w gminie Połczyn-Zdrój na 2008 rok"
142. XIII/142/2007 z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 r."
143. XIII/143/2007 z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie przyjęcia "Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Połczyn-Zdrój"
144. XIII/144/2007 z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Połczyn-Zdrój z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2008
145. XIII/145/2007 z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie  zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdrój
146. XIII/146/2007 z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie zasad wypłat diet i zwrot kosztów podróży służbowych radnym
147. XIII/147/2007 z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój
148. XIII/148/2007 z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Połczyn-Zdrój
149. XIII/149/2007 z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój
150. XIII/150/2007 z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Połczyn-Zdrój
151. XIV/151/2007 z dnia 27 grudnia 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Połczyn-Zdrój
152. XIV/152/2007 z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwienie stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Połczyn-Zdrój
153. XIV/153/2007 z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdrój w 2007 roku

 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X