☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Herb Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Niedziela 20.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2010 (koniec V kadencji)

Lp. Numer i data podjęcia uchwały Tytuł uchwały
 369   XLIV/369/2010 z 14 stycznia 2010  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Świdwinie w przedmiocie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie-Zdroju
370 XLIV/370/2010 z 14 stycznia 2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Połczyn-Zdrój na 2010 rok
371 XLV/371/2010 z 24 lutego 2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
372 XLV/372/2010 z 24 lutego 2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
373 XLV/373/2010 z 24 lutego 2010 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Polczynie-Zdroju na 2010r.Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6
374 XLV/374/2010 z 24 lutego 2010 w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Bolkowie
375 XLV/375/2010 z 24 lutego 2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 005 Połczyna-Zdroju
376 XLV/376/2010 z 24 lutego 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu użytkowego położonego w miejsc. Bolkowo gm. Połczyn-Zdrój
377 XLV/377/2010 z 24 lutego 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejsc. Wardyń Górny gm. Połczyn-Zdrój
378 XLV/378/2010 z 24 lutego 2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na rok 2010
379 XLV/379/2010 z 24 lutego 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Połczyn-Zdrój w 2010r.
380 XLV/380/2010 z 24 lutego 2010 w sprawie przedłużenia czsu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
381 XLV/381/2010 z 24 lutego 2010 w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
382 XLV/382/2010 z 24 lutego 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borkowo załącznik
383 XLV/383/2010 z 24 lutego 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Czarnkowie załącznik
384 XLV/384/2010 z 24 lutego 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Toporzyk załącznik
385 XLVI/385/2010 z 24 marca 2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdrój w 2010 roku
386 XLVI/386/2010 z 24 marca 2010 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
387 XLVI/387/2010 z 24 marca 2010 w sprawie wprowadzenia obligacji komunalnych do zorganizowanego systemu obrotu
388 XLVI/388/2010 z 24 marca 2010 w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" dla Gminy Połczyn-Zdrój Postanowienie, Załącznik  nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Uzasadnienie
389 XLVI/389/2010 z 24 marca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego"
390 XLVI/390/2010 z 24 marca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
391 XLVI/391/2010 z 24 marca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu dla Energetyki Cieplnej w Połczynie-Zdroju Spółki z o.o. nieruchomości położonych w Połczynie-Zdroju
392 XLVI/392/2010 z 24 marca 2010 w sprawie pomnika przyrody
393 XLVIII/393/2010 z 28 kwietnia 2010 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Połczyna-Zdroju za 2009rok
394 XLVIII/394/2010 z 28 kwietnia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci zastawu rejestrowego
395 XLVIII/395/2010 z 28 kwietnia 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
396 XLVIII/396/2010 z 28 kwietnia 2010 w sprawie zatwierdzenia górnych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli nieruchomości za odbiór stałych odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Połczyn-Zdrój
397 XLVIII/397/2010 z 28 kwietnia 2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej
398 XLVIII/398/2010 z 28 kwietnia 2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki nr 92 w obrębie Ogartowo gm.Polczyn-Zdrój, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3 i 4
399 XLVIII/399/2010 z 28 kwietnia 2010 w sprawie sprzedaży oświetlenia drogowego
400 XLIX/400/2010 z 26 maja 2010 w sprawie udzielenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Połczynie-Zdroju do prowadzenia spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych
401 XLIX/401/2010 z 26 maja 2010 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Redle
402 XLIX/402/2010 z 26 maja 2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Połczyn-Zdrój dla terenu w obrębie ewidwncyjnym Buślarki miej.Łężek, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4.
403 XLIX/403/2010 z 26 maja 2010 w sprawie miuejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój dla obszaru obejmującego działkę nr 1/1 w obrębie geodezyjnym Buślary, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4.
404 XLIX/404/2010 z 26 maja 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie Popielewo gm. Połczyn-Zdrój.
405 XLIX/405/2010 z 26 maja 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. Polnej
406 XLIX/406/2010 z 26 maja 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niruchomości niezabudowanej położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. Polnej
407 XLIX/407/2010 z 26 maja 2010 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Paesęty, załącznik nr 1
408 XLIX/408/2010 z 26 maja 2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Połczyna-Zdroju, załącznik nr 1
409 L/409/2010 z 23 czerwca 2010 w sprawie zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze
410 L/410/2010 z 23 czerwca 2010 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie i jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazanie organów do tego upoważnionych
411 L/411/2010 z 23 czerwca 2010 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Połczyn-Zdrój przedszkolach publicznych
412 L/412/2010 z 23 czerwca 2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój obejmującego teren położony w miejscowości Międzyborze
413 L/413/2010 z 23 czerwca 2010 w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:.
414 L/414/2010 z 23 czerwca 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
415 L/415/2010 z 23 czerwca 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Połczyn-Zdrój w 2010 roku
416 L/416/2010 z 23 czerwca 2010 uchylająca uchwałę w sprawie sprzedaży oświetlenia drogowego
417 L/417/2010 z 23 czerwca 2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borkowo załącznik do uchwały
418 L/418/2010 z 23 czerwca 2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czarnkowie załącznik do uchwały
419 L/419/2010 z 23 czerwca 2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Toporzyk załącznik do uchwały
420 L/420/2010 z 23 czerwca 2010 w sprawie przystąpienia Gminy Połczyn-Zdrój do Stowarzyszenia pod nazwą "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna".
421 L/421/2010 z 23 czerwca 2010 w sprawie przystąpienia Gminy Połczyn-Zdrój do Stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy" załącznik do uchwały
422 L/422/2010 z 23 czerwca 2010 w sprawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu utworzenia Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich realizowanego w ramach Funduszu Holdingowego Jessica dla Województwa Zachodniopomorskiego
423 L/423/2010 z 23 czerwca 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tychówko załącznik do uchwały
424 LI/424/2010 z 10 sierpnia 2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Połczyn-Zdrój
425 LII/425/2010 z 25 sierpnia 2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdrój w 2010 roku załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3
426 LII/426/2010 z 25 sierpnia 2010 w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju załącznik do uchwały
427 LII/427/2010 z 25 sierpnia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Połczynie-Zdroju
428 LII/428/2010 z 25 sierpnia 2010 uchylająca w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie i jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazanie organów do tego upoważnionych
429 LII/429/2010 z 25 sierpnia 2010 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Połczyn-Zdrój
430 LII/430/2010 z 25 sierpnia 2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój obejmującego teren położony w miejscowości Kołacz załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4
431 LII/431/2010 z 25 sierpnia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój
432 LII/432/2010 z 25 sierpnia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dziwogóra gmina Połczyn-Zdrój
433 LII/433/2010 z 25 sierpnia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Toporzyk gmina Połczyn-Zdrój
434 LII/434/2010 z 25 sierpnia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wolnego lokalu użytkowego znajdującego sie w miejscowości Brusno 16 gmina Połczyn-Zdrój
435 LII/435/2010 z 25 sierpnia 2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego na 2010 rok niedoboru budżetowego
436 LII/436/2010 z 25 sierpnia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wolnego lokalu mieszkalnego znajdującego się w Połczynie-Zdroju przy ul. Kościuszki 4
437 LII/437/2010 z 25 sierpnia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Połczynie-Zdroju
438 LII/438/2010 z 25 sierpnia 2010 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych będących własnością miasta i gminy Połczyn-Zdrój
439 LII/439/2010 z 25 sierpnia 2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawienia lyb wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
440 LIII/440/2010 z 29 września 2010 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
441 LIII/441/2010 z 29 września 2010 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój, obejmującego teren przy ulicy Wojska Polskiego
442 LIII/442/2010 z 29 września 2010 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój
443 LIII/443/2010 z 29 września 2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój, obejmującego działki nr 7/2 i 10/1 w obrębie ewidencyjnym Międzyborze
444 LIII/444/2010 z 29 września 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców lokali i budynków mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Połczyn-Zdrój
445 LIII/445/2010 z 29 września 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Połczynie-Zdroju na rzecz najemcy
446 LIII/446/2010 z 29 września 2010 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym, położonych w Połczynie-Zdroju przy ul. Grunwaldzkiej
447 LIII/447/2010 z 29 września 2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki budowlanej w trybie bezprzetargowym, położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. Chrobrego
448 LIII/448/2010 z 29 września 2010 w sprawie tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy pod Smoleńskiem
449 LIII/449/2010 z 29 wrzesnia 2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdrój w 2010 roku
450 LIII/450/2010 z 29 września 2010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
451 LIII/451/2010 z 29 września 2010 w sprawie przyjęcia Lokalnego Rewitalizacji Miasta Połczyn-Zdrój na lata 2010-2020 załącznik do uchwały
452 LIII/452/2010 z 29 września 2010 w sprawie ustanowienia pomników przyrody
453 LIII/453/2010 z 29 września 2010 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany działek gruntu pomiędzy gminą Połczyn-Zdrój a osobami fizycznymi
454 LIII/454/2010 z 29 września 2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój, obejmującego teren przy ulicy Polnej, oznaczony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Połczyn-Zdrój symbolem "MN*58"
455 LIII/455/2010 z 29 września 2010 uchylająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój obejmującego teren położony w miejscowości Kołacz
456 LIV/456/2010 z 27 października 2010 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2011 rok
457 LIV/457/2010 z 27 października 2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdrój w 2010 roku
458 LIV/458/2010 z 27 października 2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa - ANR Oddział Terenowy w Szczecinie nieruchomości położonych na t6erenie gminy Połczyn-Zdrój
459 LIV/459/2010 z 27 października 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
460 LIV/460/2010 z 27 października 2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu położonej w miejscowości Ostre Bardo gmina Połczyn-Zdrój
461 LIV/461/2010 z 27 pażdziernika 2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntu w trybie bezprzetargowym położonych na terenie miasta Połczyn-Zdrój
462 LIV/462/2010 z 27 października 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie ułamkowej części nieruchomości zabudowanej położonej w Połczynie-Zdroju
463 LIV/463/2010 z 27 października 2010 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany lokali mieszkalnych pomiędzy gminą Połczyn-Zdrój a osobą fizyczną
464 LIV/464/2010 z 27 października 2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntu w trybie bezprzetargowym położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój
465 LIV/465/2010 z 27 paźdizernika 2010 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Połczyn-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2011
466 LIV/466/2010 z 27 paźdizerniak 2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia :Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok"
467 LIV/467/2010 z 27 październiak 2010 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
468 LIV/468/2010 z 27 października 2010 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Połczyn-Zdrój na lata 2011-2015. Załącznik do uchwały do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
469 LIV/469/2010 z 27 października 2010 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Połczyn-Zdrój na lata 2011-2015. Załącznik do uchwały do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
470 LIV/470/2010 z 27 października 2010 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Połczyn-Zdrój na lata 2011-2015.
471 LIV/471/2010 z 27 października 2010 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie i jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazanie organów do tego upoważnionych

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X