☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Herb Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Środa 21.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2011

Lp. Numer i data podjęcia uchwały Tytuł uchwały
 20. IV/20/2011 z 26 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Połczyn-Zdrój na rok 2011
 21.  IV/21/2011 z 26 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Połczyn-Zdrój na lata 2011-2023
 22.  IV/22/2011 z 26 stycznia 2011 w sprawie zatwierdzenia "Programu zwalczania narkomanii w gminie Połczyn-Zdrój na 2011 rok".
 23.  IV/23/2011 z 26 stycznia 2011 w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 r."
 24.  IV/24/2011 z 26 stycznia 2011 zmieniająca uchwałę w prawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Połczyn-Zdrój
 25.  IV/25/2011 z 26 stycznia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu dla Energetyki Cieplnej w Połczynie-Zdroju Spółka z o. o. nieruchomości położonych w Połczynie-Zdroju
 26.  IV/26/2011 z 26 stycznia 2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój obejmującego teren połozony w miejscowości Kołacz
 27.  IV/27/2011 z 26 stycznia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bolkowo gmina Połczyn-Zdrój
 28.  IV/28/2011 z 26 stycznia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bolkowo gmina Połczyn-Zdrój
 29.  IV/29/2011 z 26 stycznia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w obrębie Zajączkówko
 30.  IV/30/2011 z 26 stycznia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ostre Bardo gmina Połczyn-Zdrój
 31.  IV/31/2011 z 26 stycznia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój
 32.  IV/32/2011 z 26 stycznia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie nieruchomości położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój
 33.  IV/33/2011 z 26 stycznia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu w trybie bezprzetargowym, położonej na terenie miasta Połczyn-Zdrój
 34.  IV/34/2011 z 26 stycznia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. Kołobrzeskiej
 35.  IV/35/2011 z 26 stycznia 2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 36.  IV/36/2011 z 26 stycznia 2011 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
 37.  IV/37/2011 z 26 stycznia 2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Toporzyk w przedmiocie podziału sołectwa
 38.  IV/38/2011 z 26 stycznia 2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju na 2011 rok
 39.  IV/39/2011 z 26 stycznia 2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
 40.  IV/40/2011 z 26 stycznia 2011 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju na 2011 rok
 41.  IV/41/2011 z 26 stycznia 2011 w sprawie wyboru pełnomocników reprezentujących gminę Połczyn-Zdrój w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie
 42.  IV/42/2011 z 26 stycznia 2011 w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
 43.  IV/43/2011 z 26 stycznia 2011 w sprawie przedstawiciela gminy Połczyn-Zdrój w Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego
 44.  IV/44/2011 z 26 stycznia 2011 w sprawie przystąpnienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój, obejmującego obszar opisany na załączniku graficznym
45. V/45/2011 z 23 lutego 2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdrój w 2011 roku
46. V/46/2011 z 23 lutego 2011 w sprawie zasad wypłat diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym
47. V/47/2011 z 23 lutego 2011 w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania nowelizacji Statutu Gminy Połczyn-Zdrój
48. V/48/2011 z 23 lutego 2011 w sprawie podziału sołectwa Toporzyk i utworzenia dwóch odrębnych sołectw
49. V/49/2011 z 23 lutego 2011 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich
50. V/50/2011 z 23 lutego 2011 zmieniajaca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu dla Energetyki Cieplnej w Połczynie-Zdroju Spółki z o.o. nieruchomości położonych w Połczynie-Zdroju
51. VI/51/2011 z 30 marca 2011 wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntu w trubie bezprzetargowym, położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój
52. VI/52/2011 z 30 marca 2011 wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntu w trybie bezprzetargowym, połozonych w granicach administracyjnych miasta Połczyna-Zdroju
53. VI/53/2011 z 30 marca 2011 przepisów porządkowych regulujących zasady używania (demontowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym
54. VI/54/2011 z 30 marca 2011 wyrażenia zgody na najem nieruchomości mieszkalnej na rzecz osoby fizycznej
55. VI/55/2011 z 30 marca 2011 wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój na rzecz użytkowników wieczystych
56. VI/56/2011 z 30 marca 2011 ustalenia zakresów działania stałych komisji Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
57. VI/57/2011 z 30 marca 2011 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
58. VI/58/2011 z 30 marca 2011 wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu połozonej w Połczynie-Zdroju przy ul. Wojska Polskiego
59. VI/59/2011 z 30 marca 2011 zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdrój w 2011 roku
60. VI/60/2011 z 30 marca 2011 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Toporzyk i Gawroniec w celu uzyskania opinii dotyczących statutów solectw
61. VI/61/2011 z 30 marca 2011 nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
62. VII/62/2011 z 27 kwietnia 2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Połczyn-Zdrój do stowarzyszenia "Mieleńska Grupa Rybacka"
63. VII/63/2011 z 27 kwietnia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Spółki Energetyka Cieplna Połczyn-Zdrój Sp z o. o. z siedzibą w Połczynie-Zdroju
64. VII/64/2011 z 27 kwietnia 2011 w sprawie utworzenia Straży Miejskiej
65. VII/65/2011 z 27 kwietnia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikatyprzy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
66. VII/66/2011 z 27 kwietnia 2011 w sprawie uchylenia uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ostre Bardo gmina Połczyn-Zdrój
67. VII/67/2011 z 27 kwietnia 2011 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2011 roku
68,. VII/68/2011 z 27 kwietnia 2011 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2011 roku
69. VII/69/2011 z 27 kwietnia 2011 w sprawie wynagrodzenia za czynności inkasa
70. VII/70/2011 z 27 kwietnia 2011 w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw wchodzących w skład gminy Połczyn-Zdrój
71. VII/71/2011 z 27 kwietnia 2011 zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym
72. VII/72/2011 z 27 kwietnia 2011 zmieniająca uchwałę w sprawiewyboru przewodniczącego stałych komisji Rady Miejskiej
73. VIII/73/2011 z 25 maja 2011 wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych połozonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
74. VIII/74/2011 z 25 maja 2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw wchodzących w skład gminy Połczyn-Zdrój
75. VIII/75/2011 z 25 maja 2011 delegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju do udziału w pracach komisji powołanej celem przeprowadzenia postepowania dotyczącego sprzedaży udziałów w spółce "Energetyka Cieplna" w Połczynie-Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie-Zdroju.
76. IX/76/2011 z 29 czerwca 2011 w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Połczyn-Zdrój za 2010 rok" oraz "Sprawozdania finansowego gminy Połczyn-Zdrój za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku"
77. IX/77/2011 z 29 czerwca 2011 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Połczyn-Zdrój za rok 2010
78. IX/78/2011 z 29 czerwca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu połozonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój na rzecz użytkowników wieczystych
79. IX/79/2011 z 29 czerwca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kołacz gmina Połczyn-Zdrój
80. IX/80/2011 z 29 czerwca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu, poł.ożonej w miejscowości Popielewo gmina Połczyn-Zdrój
81. IX/81/2011 z 29 czerwca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu połozonych w Połćzynie-Zdroju przy ul. Powstańców Warszawskich
82. IX/82/2011 z 29 czerwca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntu w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Połczyna-Zdroju
83. IX/83/2011 z 29 czerwca 2011 w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatór na ławników
84. IX/84/2011 z 29 czerwca 2011 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Połczyn-Zdrój Załącznik: STATUT GMINY POŁCZYN-ZDRÓJ
85. IX/85/2011 z 29 czerwca 2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2011 roku
86. IX/86/2011 z 29 czerwca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
87. IX/87/2011 z 29 czerwca 2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Połczyn-Zdrój dla całego obszaru miasta i gminy Połćzyn-Zdrój
88. IX/88/2011 z 29 czerwca 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania "Budowa chodnika i zatoki przystankowej przy drodze wojewódzkiej na 152, działka nr 3 obręb Nowe Ludzicko"
89. IX/89/2011 z 29 czerwca 2011 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej strefy płatnego parkowania na terenie miasta Połczyn-Zdrój
90. IX/90/2011 z 29 czerwca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej ZDRÓJ w Połczynie-Zdroju bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
91. IX/91/2011 z 29 czerwca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek budowlanych, położonych w Połczynie-Zdroju przy ul. 5-go Marca i Zamkowej w obrębie ewidencyjnym 005
92. X/92/20011 z 21 lipca 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
93. X/93/2011 z 21 lipca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2011 roku
94. X/94/2011 z 21 lipca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2011 roku
95. XI/95/2011 z 24 sierpnia 2011 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
96. XII/96/2011 z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
97. XII/97/2011 z 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Połczyn-Zdrój na lata 2011-2023
98. XII/98/2011 z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy, ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
99. XII/99/2011 z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju do prowadzenia postepowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
100. XII/100/2011 z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Połczyn-Zdrój
101. XII/101/2011 z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój Załączniki
102. XII/102/2011 z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości mieszkalnych na rzecz osób fizycznych
103. XII/103/2011 z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości
104. XII/104/2011 z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. Warszawskiej w obrębie ewidencyjnym 005 Załącznik Nr 1
105. XII/105/2011 z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości połozonych w obrębie 006 Połczynz-Zdroju
106. XII/106/2011 z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w pbrębie Toporzyk gmina Połczyn-Zdrój
107. XII/107/2011 z 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Połczyn-Zdrój
108. XIII/108/2011 z 28 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntu w trybie bezprzetargowym, połozonych na terenie miasta Połczyna-Zdroju
109. XIII/109/2011 z 28 września 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
110. XIII/110/2011 z 28 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokali użytkowych pomiędzy Gminą Połczyn-Zdrój a osobą fizyczną
111. XIII/111/2011 z 28 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokali użytkowych pomiędzy Gminą Połczyn-Zdrój a osobą fizyczną
112. XIII/112/2011 z 28 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze
113. XIII/113/2011 z 28 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2011 roku
114. XIII/114/2011 z 28 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu połozonej w obrębie 003 Połczyna-Zdroju na rzecz użytkownika wieczystego
115. XIII/115/2011 z 28 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntu w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój
116. XIII/116/2011 z 28 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Redło Załącznik
117. XIII/117/2011 z 28 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bronowo Załącznik
118. XIII/118/2011 z 28 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych połozonych na terenie miasta i gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
119. XIII/119/2011 z 28 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie 006 Połczyna-Zdroju
120. XIV/120/2011 z 26 października 2011 r. w sprawie opłaty targowej
121. XIV/121/2011 z 26 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
122. XIV/122/2011 z 26 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
123. XIV/123/2011 z 26 października 2011 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej
124. XIV/124/2011 z 26 października 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
125. XIV/125/2011 z 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości mieszkalnej na rzecz osoby fizycznej
126. XIV/126/2011 z 26 października 2011 r. w sprawie wyrażania zgody na najem nieruchomości mieszkalnej na rzecz osoby fizycznej
127. XIV/127/2011 z 26 października 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi do zatwierdzenia projektów współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
128. XIV/128/2011 z 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji Rady Miejskiej
129. XIV/129/2011 z 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
130. XIV/130/2011 z 26 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników
131. XIV/131/2011 z 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy, ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
132. XIV/132/2011 z 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Redło gmina Połczyn-Zdrój
133. XIV/133/2011 z 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Połczyna-Zdroju na rzecz najemców
134. XIV/134/2011 z 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy nieruchomości mieszkalnej wraz z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży
135. XIV/135/2011 z 26 października 2011 r. w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie działki gruntu w trybie bezprzetargowym, położonej na terenie miasta Połczyna-Zdroju
136. XIV/136/2011 z 26 października 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
137. XIV/137/2011 z 26 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2011 roku
138. XIV/138/2011 z 26 października 2011 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego Załącznik
139. XV/139/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych połozonych na terenie miasta Połczyna-Zdroju na rzecz najemców
140. XV/140/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Połczyn-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2012
141. XV/141/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2011 roku
142. XV/142/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie wystapienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z Konstytucją RP i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego
143. XV/143/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie wystapienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej z Konstytucją RP i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego
144. XV/144/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
145. XV/145/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa - ANR Oddział Terenowy w Szczecinie nieruchomości położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój
146. XV/146/2011 z 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 r.".
147. XV/147/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie wyrazenia zgody na przeprowadzenie zmainy nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym w Ogartowie między gminą Połczyn-Zdrój a osobami fizycznymi
148. XV/148/2011 z 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki w trybie bezprzetargowym, położonej na terenie miasta Połczyn-Zdrój
149. XVI/149/2011 z 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Połczyn-Zdrój na rok 2012
150. XVI/150/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwaqlenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polczyn-Zdrój na lata 2012-2023
151. XVI/151/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia dopłaty do cen za zbiorowe dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków dla odbiorców taryfowych usytuwanych na terenie wiejskim gminy
152. XVI/152/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r."
153. XVI/153/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia "Programu zwalczania narkomanii w gminie Połczyn-Zdrój na 2012 rok"
154. XVI/154/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie pomnika przyrody
155. XVI/155/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ogortawo gm. Połczyn-Zdrój
156. XVI/156/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju na 2012 r.
157. XVI/157/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
158. XVI/158/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia planu  pracy Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju na 2012 r.
159. XVI/159/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdrój w 2011r.
160. CXXXIIIVI/486/Z/2011 z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłuzonym projekcie uchwały Gminy Połczyn-Zdrój o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2023

 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X