☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Herb Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Czwartek 22.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2014 (koniec VI kadencji)

Lp. Numer i data podjęcia uchwały Tytuł uchwały
421. XLV/421/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 roku
422. XLV/422/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdrój do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
423. XLV/423/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
424. XLV/424/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Połczyn-Zdrój
425. XLV/425/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. 5-go Marca
426. XLV/426/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Popielewo gmina Połczyn-Zdrój
427. XLVI/427/2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 roku
428. XLVI/428/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie poręczenia kredytu
429. XLVI/429/2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu położonej w miejsc. Ostre Bardo gm. Połczyn-Zdrój
430. XLVI/430/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejsc. Wardyń Górny gm. Połczyn-Zdrój
431. XLVI/431/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój
432. XLVI/432/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
433. XLVI/433/2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie dla Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Świdwin nieruchomości położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój
434. XLVI/434/2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania z Cmentarza  Komunalnego na terenie Gminy Połczyn-Zdrój
435. XLVI/435/2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Połczyn-Zdrój na rok 2014"
436. XLVI/436/2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
437. XLVII/437/2014 z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 r.
438. XLVIII/438/2014 z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wolnego lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Kołacz gmina Połczyn-Zdrój
439. XLVIII/439/2014 z dnia 09 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Połczyn-Zdrój na obwody głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
440. XLVIII/440/2014 z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania na terenie gminy Połczyn-Zdrój w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
441. XLVIII/441/2014 z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz opieki na zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Połczyn-Zdrój na rok 2014
442. XLVIII/442/2014 z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie działek, położonych na terenie miasta Połczyna-Zdroju
443. XLVIII/443/2014 z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 roku
444. XLIX/444/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przekształcenia produktu turystycznego pod nazwą "Polodowcowa Kraina Drawy i Dębicy" w Geopark Polodowcowa Kraina Drawy i Dębicy
445. XLIX/445/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego
446. L/446/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Połczyn-Zdrój i Powiatem Świdwińskim
447. L/447/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Połczynie-Zdroju na rzecz najemcy
448. L/448/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych oddział Terenowy w Szczecinie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zaborze gmina Połczyn-Zdrój
449. L/449/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna w Warszawie nieruchomości położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój
450. L/450/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Połczyn-Zdrój
451. L/451/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 roku
452. L/452/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
453. LI/453/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r." oraz "Sprawozdania finansowego gminy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku SPRAWOZDANIE, ZAŁĄCZNIKI
454. LI/454/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013
455. LI/455/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w organizacji Środowiskowego Domu Samopomocy "Radość" w Połczynie-Zdroju
456. LI/456/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Połczyn-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu
457. LI/457/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy na obwody głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
458. LI/458/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
459. LI/459/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Połczyn-Zdrój przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
460. LI/460/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki, położonej na terenie miasta Połczyna-Zdroju
461. LI/461/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przez dzierżawcę, położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. Wiejskiej
462. LI/462/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 roku
463. LI/463/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na rok 2014
464. LI/464/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego na 2014 rok niedoboru budżetowego
465. LI/465/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Połczyn-Zdrój
466. LI/466/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Redło gmina Połczyn-Zdrój
467. LI/467/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój obejmującego terenu położony w miejscowości Międzyborze
468. LI/468/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój
469. LI/469/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia gminy Połczyn-Zdrój do budowy polsko-niemieckiego projektu w ramach programu INTERREG V A
470. LII/470/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 roku
471. LII/471/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntu położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój
472. LII/472/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Łośnica gmina Połczyn-Zdrój
473. LII/473/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wolnego lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Kołacz gmina Połczyn-Zdrój
474. LII/474/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku
475. LII/475/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Połczyn-Zdrój
476. LIII/476/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój
477. LIII/477/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Połczynie-Zdroju
478. LIII/478/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntu położonych w Popielewie gmina Połczyn-Zdrój
479. LIII/479/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie dla Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Połczyn nieruchomości położonej w miejscowości Kołacz gmina Połczyn-Zdrój
480. LIII/480/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 roku
481.

LIII/481/2014 z dnia 24 września 2014 r. 

UCHYLONA

w sprawie ustalenia ulg za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Połczyn-Zdrój posiadających Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny
482. LIII/482/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Połczyn-Zdrój w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
483. LIII/483/2014 z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 r."
484. LIV/484/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu położonej w Czarnkowie gmina Połczyn-Zdrój
485. LIV/485/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego położonego w Łęgach gmina Połczyn-Zdrój
486. LIV/486/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój
487. LIV/487/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 roku
488. LIV/488/2014 z dnia 29 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
489. LIV/489/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
490. LIV/490/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
491. LIV/491/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej
492. LIV/492/2014 z dnia 29 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 r."
493. LV/493/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
494. LV/494/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia samorządowego programu przyznającego uprawnienia i ulgi rodzinom wielodzietnym

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X