☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Herb Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Czwartek 22.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2015

Lp. Numer i data podjęcia uchwały Tytuł uchwały
22. IV/22/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, jej składu osobowego
23. IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Pomocy Społecznej, jej składu osobowego
24. IV/24/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Pomocy Społecznej
25. IV/25/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
26. IV/26/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej
27. IV/27/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej
28. IV/28/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
29. IV/29/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
30. IV/30/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego poprawionego projektu planu aglomeracji Tychowo, obejmującego likwidację aglomeracji wyznaczonej rozporządzeniem Nr 36/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 sierpnia 2008 r. oraz wyznaczenie aglomeracji Tychowo
31. IV/31/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie nieruchomości położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój
32. IV/32/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki, położonej na terenie miasta Połczyna-Zdroju
33. IV/33/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu położonej w Nowy Ludzicku gmina Połczyn-Zdrój
34. IV/34/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
35. IV/35/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
36. IV/36/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój, dla terenu w obrębie Buślary
37. IV/37/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój dla terenu w obrębie Dziwogóra
38. IV/38/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Połczyna-Zdroju
39. IV/39/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany w samorządowym programie przyznającym uprawnienia i ulgi rodzinom wielodzietnym
40. V/40/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na rok 2015
41. V/41/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego i budynku mieszkalnego położonych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
42. V/42/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Połczyn-Zdrój na rok 2015"
43. V/43/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego
44. V/44/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju na 2015 rok
45. VI/45/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zakresów działania stałych komisji Rady Miejskiej
46. VI/46/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Połczyn-Zdrój
47. VI/47/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Połczyn-Zdrój
48. VI/48/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
49. VI/49/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie emisji obligacji
50. VI/50/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przez najemcę i wyrażenia zgody na zbycie
51. VI/51/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntu położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój
52. VI/52/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki, położonej na terenie miasta Połczyna-Zdroju
53. VI/53/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
54. VI/54/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich
55. VI/55/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Połczyn-Zdrój w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
56. VI/56/2015 z dnia 25 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wypłat diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym
57. VII/57/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Połczyn-Zdrój
58. VII/58/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Połczyn-Zdrój
59. VII/59/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. Sportowej
60. VII/60/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Parkowej 4 w Połczynie-Zdroju
61. VII/61/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntu, położonych w miejscowości Bolkowo gmina Połczyn-Zdrój
62. VII/62/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Połczyn-Zdrój na lata 2015-2025 ZAŁĄCZNIK
63. VII/63/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Ogrodno
64. VII/64/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i określenia terminu płatności dla inkasentów
65. VIII/65/2015 z dnia 03 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek, położonych na terenie miasta Połczyna-Zdroju
66. VIII/66/2015 z dnia 03 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
67. VIII/67/2015 z dnia 03 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie nieruchomości położonej w miejscowości Ostre Bardo gmina Połczyn-Zdrój
68. VIII/68/2015 z dnia 03 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Połczyn-Zdrój w 2015 roku
69. VIII/69/2015 z dnia 03 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
70. VIII/70/2015 z dnia 03 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. 22-go Lipca 4
71. VIII/71/2015 z dnia 03 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wolnego lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy Placu Wolności 11 w Połczynie-Zdroju
72. IX/72/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Połczyn-Zdrój za 2014r" oraz "Sprawozdania finansowego gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r."
73. IX/73/2015 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014
74. IX/74/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek, położonych na terenie miasta Połczyna-Zdroju
75. IX/75/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu, położonej w miejsc. Buślary gm. Połczyn-Zdrój
76. IX/76/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejsc. Łęgi gm. Połczyn-Zdrój
77. IX/77/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dziwogóra gm. Połczyn-Zdrój
78. IX/78/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejsc. Łęgi gm. Połczyn-Zdrój
79. IX/79/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejsc. Buślary gm. Połczyn-Zdrój od osób fizycznych
80. IX/80/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
81. IX/81/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Połczyn-Zdrój do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
82. X/82/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
83. X/83/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wolnego lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w Połczynie-Zdroju przy ul. Grunwaldzkiej 38
84. X/84/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kołacz gmina Połczyn-Zdrój
85. X/85/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu położonych w Połczynie-Zdroju przy ul. Solankowej
86. X/86/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Połczyn-Zdrój w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
87. X/87/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Połczyn-Zdrój w 2015 roku
88. X/88/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Połczyn-Zdrój
89. X/89/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie podziału sołectwa Bolkowo i utworzenia dwóch odrębnych sołectw
90. X/90/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. uchylająca zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu
91. X/91/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. Mariackiej
92. XI/92/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Połczyn-Zdrój w Mieleńskiej lokalnej Grupie Rybackiej w okresie programowania 2014-2020
93. XI/93/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Połczyn-Zdrój
94. XI/94/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Połczyna-Zdroju
95. XI/95/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami Załącznik
96. XI/96/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
97. XI/97/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntu położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój
98. XI/98/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Bolkowo gmina Połczyn-Zdrój
99. XI/99/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gawroniec gmina Połczyn-Zdrój
100. XI/100/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Sucha gmina Połczyn-Zdrój
101. XI/101/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki, położonej na terenie miasta Połczyna-Zdroju
102. XI/102/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie oddania udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w związku ze sprzedażą przez Wspólnotę Mieszkaniową pomieszczenia strychowego wyodrębnionego z części wspólnych budynku przy ul. Grunwaldzkiej 30 w Połczynie-Zdroju
103. XI/103/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna w Warszawie nieruchomości położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój
104. XI/104/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdrój w 2015 roku
105. XI/105/2015 z dnia 28 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Połczyn-Zdrój na obwody głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
106. XI/106/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego
107. XII/107/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
108. XII/108/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
109. XII/109/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
110. XII/110/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej i inkasentów do jej poboru
111. XII/111/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Połczyn-Zdrój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i opłat za korzystanie z nich
112. XII/112/2015 z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Połczyn-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
113. XII/113/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników
114. XII/114/2015 z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 r."
115. XII/115/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Czarnkowie gmina Połczyn-Zdrój
116. XII/116/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw wchodzących w skład gminy Połczyn-Zdrój
117. XII/117/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdrój w 2015 roku
118. XIII/118/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
119. XIII/119/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2016 aktualizacji Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2016 dla Gminy Połczyn-Zdrój
120. XIII/120/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
121. XIII/121/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wolnego lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Redło gmina Połczyn-Zdrój
122. XIII/122/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
123. XIII/123/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym ZAŁĄCZNIKI
124. XIII/124/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Połczyn-Zdrój"
125. XIII/125/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdrój w 2015 roku
126. XIII/126/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw wchodzących w skład gminy Połczyn-Zdrój
127. XIII/127/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej i inkasentów do jej poboru
128. XIV/128/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
129. XIV/129/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej i inkasentów do jej poboru
130. XV/130/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na 2016 rok
131. XV/131/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Połczyn-Zdrój na lata 2016-2028
132. XV/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok"
133. XV/133/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Połczyn-Zdrój w 2015 roku
134. XV/134/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. Grunwaldzkiej
135. XV/135/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
136. XV/136/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek, położonych na terenie miasta Połczyna-Zdroju
137. XV/137/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Redło gmina Połczyn-Zdrój
138. XV/138/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój
139. XV/139/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Świdwińskiego
140. XV/140/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Połczyn-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2016

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X