☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Herb Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Czwartek 22.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zmniejszenie retencji

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.), wprowadzająca m. in. opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej( art. 269 w/w ustawy ).
Ustawa nakłada na Burmistrza obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji. Wysokośd opłaty za w/w usługę wodną określa art. 270 ust. 7, a sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne stawki te wynoszą:
1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
Dochód z opłat w 90 % będzie stanowił wpływy budżetu państwa, a w 10 % budżetu gminy.
Rozpoznanie skali nałożonego obowiązku wymaga przeprowadzenia analiz przestrzennych, rozwiązania wątpliwości prawnych, ustalenia kręgu osób i podmiotów zobowiązanych, zebrania danych do sporządzenia i wysyłki informacji o wysokości opłaty.
W związku z tym władający nieruchomością na terenie Gminy Połczyn-Zdrój, o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowania w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Burmistrza Połczyna-Zdroju dostarczając wypełnione oświadczenie w zakresie punktów 1 ÷ 4. Pozostali władający składają oświadczenie wypełniając pkt 1.
Oświadczenie w załączeniu, jest również dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu. Informacji udziela p. Natalia Brzezińska-Pauba Inspektor Ochrony Środowiska tel. 94 36 66 115.
Po obliczeniu stawki opłaty, Burmistrz Połczyna-Zdroju, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokości przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy gminy, wskazany w informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne. Przepisy dają możliwości podmiotowi zobowiązanemu do ponoszenia opłaty do złożenia reklamacji, jeśli nie będzie się zgadzał z wysokością opłaty.

Oświadczenie - docx

Oświadczenie - pdf

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Bieńkowski
(2018-04-12 14:03:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Bieńkowski
(2019-02-05 12:41:32)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X