☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Sobota 27.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2020 rok

Lp. Numer zarządzenia Data wydania aktu W sprawie Jednostka odpowiedzialna za realizację zadań
1. 68/Z/2020 02 stycznia 2020 r. opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Gminy Połczyn-Zdrój na 2020 rok. Skarbnik Gminy
2. 69/Z/2020 02 stycznia 2020 r. udzielania Kierownikom i Dyrektorom jednostek budżetowych i Gminy Połczyn-Zdrój upoważnień w 2020 roku Burmistrz Połczyna-Zdroju
3. 70/Z/2020 03 stycznia 2020 r. określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Połczyn-Zdrój nie będących nieruchomościami rolnymi Kierownik Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Budownictwa
4. 71/Z/2020 03 stycznia 2020 r. ustalenia wysokości czynszu dzierżawy gruntów gminnych na cele rolnicze Kierownik Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Budownictwa
5. 72/Z/2020 14 stycznia 2020 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Połczyn-Zdrój na 2020 rok Wydział Promocji,Turystyki i Oświaty
6. 73/Z/2020 31 stycznia 2020 r. odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
7. 74/Z/2020 31 stycznia 2020 r. określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Połczyn-Zdrój jest organem prowadzącym Kierownik Wydziału Promocji, Turystyki i Oświaty
8. 75/Z/2020 31 stycznia 2020 r. zmian w budżecie Gminy w 2020 r. Skarbnik Gminy
9. 76/Z/2020 31 stycznia 2020 r. wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w wyniku rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego dotyczących realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. Wydział Promocji,Turystyki i Oświaty
10. 77/Z/2020 13 lutego 2020 r. zmiany Zarządzenie 66/Z/2019 Burmistrza Połczyna-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku Kierownik Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska
11. 78/Z/2020 13 lutego 2020 r. wyznaczenia w UM w Połczynie-Zdroju miejsca wglądu do przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz ustalenia ceny wydruku lub kserokopii aktu normatywnego lub innego aktu prawnego Kierownik Wydziału Administracji
12. 79/Z/2020 13 lutego 2020 r. wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w wyniku rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego dotyczących realizacji zadań z zakresu realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Gminie Połczyn-Zdrój na 2020 rok Wydział Promocji,Turystyki i Oświaty
13. 80/Z/2020 14 lutego 2020 r. terminu płatności stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Połczyn-Zdrój  
14. 81/Z/2020 17 lutego 2020 r. wykonania tablicy pamiątkowej Burmistrz Połczyna-Zdroju
15. 82/Z/2020 28 lutego 2020 r. zmian w budżecie Gminy w 2020 roku Skarbnik Gminy
16. 83/Z/2020 09 marca 2020 r. przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie organizacji ruchu na drogach publicznych na obszarze miasta Połczyn-Zdrój obejmujących ulice Demokracji, Bolesława Chrobrego, Moniuszki, Rynkowa, Targowa, 5-go Marca, Mariacka oraz stref płatnego parkowania przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju nr XX/213/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. Kierownik Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Budownictwa
17. 84/Z/2020 16 marca 2020 r. ustalenia założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Połczyn-Zdrój na rok szkolny 2020/2021 Wydział Promocji,Turystyki i Oświaty
18. 85/Z/2020 20 marca 2020 r. przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie organizacji ruchu na drogach publicznych na obszarze miasta Połczyn-Zdrój obejmujących ulice Demokracji, Bolesława Chrobrego, Moniuszki, Rynkowa, Targowa, 5-go Marca oraz stref parkowania przyjętych uchwałą rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju XIX/213/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. Kierownik Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Budownictwa
19. 86/Z/2020 27 marca 2020 r. przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok ZAŁĄCZNIKI Skarbnik Gminy
20. 87/Z/2020 30 marca 2020 r. zawieszenia wykonania uchwały dotyczącej poboru opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze miasta Połczyna-Zdroju Kierownik Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Budownictwa
21. 88/Z/2020 31 marca 2020 r. zmian w budżecie Gminy w 2020 roku Skarbnik Gminy
22. 89/Z/2020 01 kwietnia 2020 r. zawieszenia wykonywania uchwały w sprawie opłaty targowej Wydział Promocji,Turystyki i Oświaty
23. 90/Z/2020 02 kwietnia 2020 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Połczyn-Zdrój na lata 2020-2029 Skarbnik Gminy
24. 91/Z/2020 14 kwietnia 2020 r. zmian w budżecie Gminy w 2020 roku Skarbnik Gminy
25. 92/Z/2020 20 kwietnia 2020 r. określenia wysokości czynszu na najem zakładowych lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Połczyn-Zdrój Prezes Połczyńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
26. 93/Z/2020 22 kwietnia 2020 r. regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju Gospodarka Gruntami, Inwestycje i Budownictwo
27. 94/Z/2020 22 kwietnia 2020 r. wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju Gospodarka Gruntami, Inwestycje i Budownictwo
28. 95/Z/2020 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 2020 roku Skarbnik Gminy
29. 96/Z/2020 05 maja 2020 r. czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu Gminy Połczyn-Zdrój Dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Połczyn-Zdrój
30. 97/Z/2020 08 maja 2020 r. ustalenia wysokości czynszu dzierżawy gruntów gminnych na cele rolnicze Kierownik Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Budownictwa
31. 98/Z/2020 08 maja 2020 r. określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Połczyn-Zdrój nie będących nieruchomościami rolnymi Kierownik Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Budownictwa
32. 99/Z/2020 12 maja 2020 r. wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora w Szkole Podstawowej w Bolkowie Kierownik Wydziału Promocji, Turystyki i Oświaty
33. 100/Z/2020 12 maja 2020 r. wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora w Przedszkolu Samorządowym w Redle Kierownik Wydziału Promocji, Turystyki i Oświaty
34. 101/Z/2020 12 maja 2020 r. wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Połczynie-Zdroju Kierownik Wydziału Promocji, Turystyki i Oświaty
35. 102/Z/2020 12 maja 2020 r. wyznaczania nauczyciela zastępującego dyrektora w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Połczynie-Zdroju Kierownik Wydziału Promocji, Turystyki i Oświaty
36. 103/Z/2020 13 maja 2020 r. czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu Gminy Połczyn-Zdrój Dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Połczyn-Zdrój
37. 104/Z/2020 14 maja 2020 r. ogłoszenia konkursu na Partnera Gminy Połczyn-Zdrój w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru o nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 dla Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym - 2 typ projektu, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Kierownik Wydziału Promocji, Turystyki i Oświaty
38. 105/Z/2020 15 maja 2020 r. wprowadzenia programu spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Połczyn-Zdrój w formie świadczenia niepieniężnego Kierownik Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska
39. 106/Z/2020 21 maja 2020 r. czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu Gminy Połczyn-Zdrój Dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Połczyn-Zdrój
40. 107/Z/2020 25 maja 2020 r. sposobu zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów nieruchomości będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój Kierownik Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska
41. 108/Z/2020 29 maja 2020 r. czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu Gminy Połczyn-Zdrój Dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Połczyn-Zdrój
42. 109/Z/2020 29 maja 2020 r. zmian w budżecie Gminy w 2020 roku Skarbnik Gminy
43. 110/Z/2020 02 czerwca 2020 r. zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sekretarz Gminy
44. 111/Z/2020 05 czerwca 2020 r. wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Połczyn-Zdrój Koordynator Biura Spisowego
45. 112/Z/2020 05 czerwca 2020 r. przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie organizacji ruchu na drogach publicznych na obszarze miasta Połczyn-Zdrój obejmujących ulice Demokracji, Bolesława Chrobrego, Moniuszki, Rynkowa, Targowa, 5-go Marca oraz stref płatnego parkowania przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju nr XIX/213/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Budownictwa
46. 113/Z/2020 08 czerwca 2020 r. ustanowienia Koordynatora Gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Koordynator Gminny ds informatyki
47. 114/Z/2020 09 czerwca 2020 r. ustanowienia Koordynatora Gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Koordynator Gminny ds informatyki
48. 115/Z/2020 15 czerwca 2020 r. ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Połczyn-Zdrój w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Koordynator Gminny ds informatyki
49. 116/Z/2020 30 czerwca 2020 r. zmian w budżecie Gminy w 2020 roku Skarbnik Gminy
50. 117/Z/2020 30 czerwca 2020 r. ustalenia cen i opłat oraz sposobu i stosowania ulg i zwolnień z odpłatności za korzystanie z gminnych obiektów rekreacyjno - sportowych w Połczynie - Zdroju Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Połczynie - Zdroju
51. 118/Z/2020 1 lipca 2020 r. przedłużenia terminu zawieszenia wykonywania uchwały dotyczącej poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze miasta Połczyna-Zdroju Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Budownictwa
52. 119/Z/2020 6 lipca 2020 r. zmiany załącznika do zarządzenia nr 115/Z/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Połczyn-Zdrój w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Koordynator Gminy ds. informatyki
53. 120/Z/2020 28 lipca 2020 r. przyjęcia "Regulaminu przyznawania patronatu Burmistrza Połczyna-Zdroju" Pracownicy Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju
54. 121/Z/2020 31 lipca 2020 r. zmian w budżecie Gminy w 2020 roku Skarbnik Gminy
55. 122/Z/2020 04 sierpnia 2020 r. powołania komisji konkursowej Konkursu "Piękna Wieś" w Gminie Połczyn-Zdrój Sekretarz Gminy
56. 123/Z/2020 17 sierpnia 2020 r. zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Popielewo Sekretarz Gminy
57. 124/Z/2020 21 sierpnia 2020 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Przewodnicząca Komisji
58. 125/Z/2020 21 sierpnia 2020 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Przewodnicząca Komisji
59. 126/Z/2020 21 sierpnia 2020 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Przewodnicząca Komisji
60. 127/Z/2020 24 sierpnia 2020 r. ustanowienia zakazu odlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych, tuneli foliowych, upraw rolnych oraz napełnienia basenów i oczek wodnych na terenie miejscowości: Ogrodno, Połczyńska oraz Zdroje Sekretarz Gminy
61. 128/Z/2020 26 sierpnia 2020 r. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Połczyn-Zdrój za pierwsze półrocze 2020 roku Skarbnik Gminy
62. 129/Z/2020 26 sierpnia 2020 r. opłaty za korzystanie z szaletów miejskich znajdujących się w budynku Dworca Autobusowego w Połczynie-Zdroju Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Budownictwa
63. 130/Z/2020 28 sierpnia 2020 r. zasad wyodrębniania wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych Gminy Połczyn-Zdrój Dyrektorzy szkół i przedszkoli
64. 131/Z/2020 31 sierpnia 2020 r. zmian w budżecie Gminy 2020 rok Skarbnik Gminy
65. 132/Z/2020 01 września 2020 r. opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na 2021 rok Skarbnik Gminy
66. 133/Z/2020 03 września 2020 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Połczyn-Zdrój na 2020 rok Przewodnicząca Komisji
67. 134/Z/2020 08 września 2020 r. powołania Komisji Likwidacyjnej ds. likwidacji rzeczowych składników majątku ruchomego po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Toporzyku Kierownik Wydziału Edukacji
68. 135/Z/2020 09 września 2020 r. przekazania majątku likwidowanej Szkoły Podstawowej w Toporzyku Skarbnik Gminy
69. 136/Z/2020 10 września 2020 r. zmiany Zarządzenia Nr 122/Z/2020 Burmistrza Połczyna-Zdroju z dnia 4 sierpnia 2020 r. o powołaniu komisji konkursowej Konkursu "Piękna Wieś" w Gminie Połczyn-Zdrój Sekretarz Gminy
70. 137/Z/2020 16 września 2020 r. odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dyrektor MGOPS
71. 138/Z/2020 30 września 2020 r. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju Sekretarz Gminy
72. 139/Z/2020 30 września 2020 r. wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w wyniku rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego dotyczących realizacji zadań z zakresu realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Połczyn-Zdrój na 2020 rok Wydział Rozwoju Gminy i Spraw Społecznych
73. 140/Z/2020 30 września 2020 r. opłaty za korzystanie z szaletów miejskich znajdujących się w budynku Dworca Autobusowego w Połczynie-Zdroju Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Budownictwa
74.

141/Z/2020

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

30 września 2020 r. zmian w budżecie Gminy w 2020 roku Skarbnik Gminy
75. 141`/Z/2020 30 września 2020 r. zmian w budżecie Gminy w 2020 roku Skarbnik Gminy
76.

142/Z/2020

Załącznik Nr 1 Regulamin pracy

Załącznik Nr 2 Oświadczenie

08 października 2020 r.  wprowadzenia regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej, zmiany składu członków Komisji oraz sposobu ich wynagradzania Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
77. 143/Z/2020 12 października 2020 r. prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Połczyn-Zdrój Skarbnik Gminy oraz Dyrektorzy jednostek budżetowych Gminy Połczyn-Zdrój
78. 144/Z/2020 20 października 2020 r. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa ulic Chopina i Wojska Polskiego w Połczynie-Zdroju" Przewodnicząca Komisji
79. 145/Z/2020 26 października 2020 r. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Likwidacja barier architektonicznych przestrzeni publicznej poprzez przebudowę chodników i schodów na terenie miasta Połczyn-Zdrój" Przewodnicząca Komisji
80.

146/Z/2020

Załącznik Nr 1 Zmiany w planie dochodów Gminy Połczyn- Zdrój na 2020 rok

Załącznik Nr 2 Zmiany w planie wydatków Gminy Połczyn-Zdrój na 2020 rok

30 października 2020 r. zmian w budżecie Gminy w 2020 roku Skarbnik Gminy
81. 147/Z/2020 04 listopada 2020 r.

przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Połczyn-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

Wydział Rozwoju Gminy i Spraw Społecznych
82.

148/Z/2020

Załącznik Nr 1 Zmiany w planie dochodów Gminy Połczyn- Zdrój na 2020 rok

Załącznik Nr 2 Zmiany w planie wydatków Gminy Połczyn-Zdrój na 2020 rok

09 listopada 2020 r. zmian w budżecie Gminy w 2020 roku Skarbnik Gminy
83. 149/Z/2020 10 listopada 2020 r. projektu budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na 2021 rok Skarbnik Gminy
84.

150/Z/2020

Załącznik Nr 1 Zmiany w planie dochodów Gminy Połczyn- Zdrój na 2020 rok

Załącznik Nr 2 Zmiany w planie wydatków Gminy Połczyn-Zdrój na 2020 rok

30 listopada 2020 r. zmian w budżecie Gminy w 2020 roku Skarbnik Gminy
85. 151/Z/2020 02 grudnia 2020 r. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dyrektor MGOPS
86. 152/Z/2020 07 grudnia 2020 r. przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady weryfikacji Karmicieli kotów, dokarmiania kotów wolno żyjących oraz podejmowania interwencji w sprawie kotów wolno żyjących wraz z zasadami kontroli Kierownik Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
87. 153/Z/2020 10 grudnia 2020 r. zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Sekretarz Gminy
88. 154/Z/2020 14 grudnia 2020 r. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dyrektor MGOPS
89. 155/Z/2020 15 grudnia 2020 r. określenia wysokości czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Połczyn - Zdrój Prezes Połczyńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
90. 156/Z/2020 17 grudnia 2020 r.

powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Dyrektor MGOPS
91.

157/Z/2020

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2021

29 grudnia 2020 r. akceptacji harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przedłożonego przez ATF Sp. z o.o. Sp. K mającą siedzibę w miejscowości Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec Kierownik Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
92. 158/Z/2020 29 grudnia 2020 r. udzielenia Kierownikom i Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy Połczyn-Zdrój upoważnień w 2021 roku Skarbnik Gminy
93.

159/Z/2020

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

29 grudnia 2020 r. opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Gminy Połczyn-Zdrój na 2021 rok Skarbnik Gminy
94. 160/Z/2020 30 grudnia 2020 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Połczyn-Zdrój w 2021 r. i powołania komisji do wydania opinii w sprawie złożonych ofert Przewodnicząca Komisji
95.

161/Z/2020

Załącznik zmiany w planie wydatków

31 grudnia 2020 r. zmian w budżecie Gminy w 2020 roku Skarbnik Gminy
95.

162/Z/2020

Załącznik nr 1

31 grudnia 2020 r. regulaminu udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy lub usługi w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju których wartość jest mniejsza niż 130.000 zł Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy
96.

163/Z/2020

Załącznik nr 1

31 grudnia 2020 r. regulaminu zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy lub usługi w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 zł Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Bieńkowski
(2019-12-14 08:43:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Bieńkowski
(2021-02-25 08:51:29)

 
liczba odwiedzin: 6989336

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X