☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Herb Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Środa 21.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2003

Lp.

Numer i data podjęcia uchwały

Tytuł uchwały

35.

V/35/2003 z 29 stycznia 2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Połczynie – Zdroju przy Placu Tysiąclecia

 36.

V/36/2003 z 29 stycznia 2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbyci działek położonych w Połczynie – Zdroju przy ul. Demokracji

37.

V/37/2003 z 29 stycznia 2003

W sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady

38.

V/38/2003 z 29 stycznia 2003

W sprawie przystąpienia gminy w poczet członków S. M. Zdrój w Połczynie- Zdroju

39.

V/39/2003 z 29 stycznia 2003

W sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn – Zdrój w roku 2003

40.

V/40/2003 z 29 stycznia 2003

W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Połczyn – Zdrój i Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Połczyn

41.

VI/41/2003 z 26 lutego 2003

W sprawie wydzielenia kwatery oraz zwolnienia z opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym w Połczynie – Zdroju dla repatriantów z Kazachstanu i Sióstr Zgromadzenia Matki Miłosierdzia

42.

VI/42/2003 z 26 lutego 2003

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

43.

VI/43/2003 z 26 lutego 2003

W sprawie akceptacji wniosku o zmianę charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny

44.

VI/44/2003 z 26 lutego 2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Połczynie – Zdroju przy ul. 15 – go Grudnia

45.

VI/45/2003 z 26 lutego 2003

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki położonej w Połczynie – Zdroju przy ul. Bolesława Chrobrego 

46.

VI/46/2003 z 26 lutego 2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w Połczynie – Zdroju przy ul. Młyńskiej

47.

VI/47/2003 z 26 lutego 2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Połczynie – Zdroju przy ul. Nowej

48.

VI/48/2003 z 26 lutego 2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Połczynie – Zdroju przy ul. Polnej

49.

VI/49/2003 z 26 lutego 2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowościach Tychówko i Borkowo gm. Połczyn – Zdrój

50.

VI/50/2003 z 26 lutego 2003

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Buślary gm. Połczyn – Zdrój

51.

VI/51/2003 z 26 lutego 2003

W sprawie zwolnienia Pracowniczych Ogrodów Działkowych z podatku rolnego i od nieruchomości w roku 2003

52.

VII/52/2003 z 26 marca 2003

W sprawie przyjęcia statutu Gminy Połczyn – Zdrój 

53.

VII/53/2003 z 26 marca 2003

W sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Połczyn – Zdrój miejsc sprzedaży o podawania napojów alkoholowych

54.

VII/54/2003 z 26 marca 2003

W sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn – Zdrój w roku 2003

55.

VII/55/2003 z 26 marca 2003

W sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Połczyna – Zdroju

56.

VII/56/2003 z 26 marca 2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców boksów garażowych położonych w miejscowości Ogartowo gm. Połczyn - Zdrój

57.

VII/57/2003 z 26 marca 2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Gawroniec gm. Połczyn – Zdrój

58.

VII/58/2003 z 26 marca 2003

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa – Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości położonych na terenie gminy Połczyn – Zdrój

59.

VII/59/2003 z 26 marca 2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie wolnego boksu garażowego położonego w miejscowości Ogartowo gm. Połczyn – Zdrój

60.

VII/60/2003 z 26 marca 2003

W sprawie zasad opracowania, uchwalenia, realizacji i zarządzania Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

61.

VIII/61/2003 z 30 kwietnia 2003

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002 i udzielenia z tego tytułu absolutorium Zarządowi Gminy – Burmistrzowi Połczyna – Zdroju 

62.

VIII/62/2003 z 30 kwietnia 2003

W sprawie: zaciągnięcia przez gminę Połczyn – Zdrój kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją I – go etapu rozbudowy i modernizacji gimnazjum w Połczynie – Zdroju oraz rozpoczęcie budownictwa socjalnego, remonty ulic i chodników oraz modernizację wodociągu w Kołaczu

63.

VIII/63/2003 z 30 kwietnia 2003

W sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn – Zdrój w roku 2003

64.

VIII/64/2003 z 30 kwietnia 2003

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie od skarbu Państwa nieruchomości zabudowanych położonych na terenie gminy Połczyn – Zdrój

65.

VIII/65/2003 z 30 kwietnia 2003

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej ZDRÓJ w Połczynie – Zdroju nieruchomości położonych w Połczynie – Zdroju przy ul. Nowej i ul. Staszica

66.

VIII/66/2003 z 30 kwietnia 2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Czarnkowie gm. Połczyn – Zdrój 

67.

VIII/67/2003 z 30 kwietnia 2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Szeligowo gm. Połczyn – Zdrój

68.

VIII/68/2003 z 30 kwietnia 2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębach geodezyjnych Kocury i Brusno gm. Połczyn – Zdrój

69.

VIII/69/2003 z 30 kwietnia 2003

W sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej w Połczynie – Zdroju przy Placu Wolności

70.

VIII/70/2003 z 30 kwietnia 2003

W sprawie: poręczenia kredytu na rachunku bieżącym Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Połczynie – Zdroju Sp. z o. o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju

71.

VIII/71/2003 z 30 kwietnia 2003

W sprawie unieważnienia uchwały Nr VII/52/2003 Rady Miejskiej w Połczynie – Zdroju z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Połczyn Zdrój

72.

VIII/72/2003 z 30 kwietnia 2003

W sprawie przyjęcia Statutu Gminy Połczyn Zdrój

73.

IX/73/2003 z 28 maja 2003

W sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn Zdrój w roku 2003

74.

IX/74/2003 z 28 maja 2003

W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zamiany nieruchomości pomiędzy osobą fizyczną a Gminą Połczyn – Zdrój

75.

IX/75/2003 z 28 maja 2003

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa – Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Łęgi gm. Połczyn – Zdrój

76.

IX/76/2003 z 28 maja 2003

W sprawie zmiany uchwały Nr VIII/70/2003 z 30 kwietnia 2003 roku w sprawie poręczenia kredytu na rachunku bieżącym Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Połczynie Zdroju Sp. z o. o. z siedzibą w Połczynie Zdroju

77.

X/77/2003 z 25 czerwca 2003

W sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Burmistrza Połczyna Zdroju Nr 17/2003 z dnia 04.06.2003 r. w sprawie ograniczenia poboru wody na terenie gminy Połczyn Zdrój ze względu na panującą suszę

78.

X/78/2003 z 25 czerwca 2003

W sprawie poręczenia kredytu na rachunku bieżącym Spółki „Energetyka Cieplna w Połczynie Zdroju” Sp. z o. o. z siedzibą w Połczynie Zdroju

79.

X/79/2003 z 25 czerwca 2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Połczynie – Zdroju przy Placu Wolności

80.

X/80/2003 z 25 czerwca 2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie wolnego lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Dziwogóra gm. Połczyn – Zdrój

81.

X/81/2003 z 25 czerwca 2003

W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

82.

XI/82/2003 z 27 sierpnia 2003

W sprawie utworzenia spółki prawa handlowego

83.

XI/83/2003 z 27 sierpnia 2003

W sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatur na ławników

84.

XI/84/2003 z 27 sierpnia 2003

W sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Połczyna Zdroju

85.

XI/85/2003 z 27 sierpnia 2003

W sprawie zmiany uchwały Nr XLI/340/2002 Rady Miejskiej w Połczynie Zdroju z dnia 30 stycznia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Połczyn Zdrój

86.

XI/86/2003 z 27 sierpnia 2003

W sprawie akceptacji wniosku o zmianę charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny

87.

XI/87/2003 z 27 sierpnia 2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w Połczynie – Zdroju przy ul. Polnej

88.

XI/88/2003 z 27 sierpnia 2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Bolkowie gm. Połczyn – Zdrój

89.

XI/89/2003 z 27 sierpnia 2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Połczynie – Zdroju przy ul. Kazimierza Wielkiego

90.

XI/90/2003 z 27 sierpnia 2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bolkowo gm. Połczyn - Zdrój

91.

XI/91/2003 z 27 sierpnia 2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Kocury gm. Połczyn – Zdrój

92.

XI/92/2003 z 27 sierpnia 2003

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Ogartowo gm. Połczyn – Zdrój

93.

XI/93/2003 z 27 sierpnia 2003

W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zamiany nieruchomości pomiędzy AgroBrusno Spółką z o. o. z siedzibą w Kocurach a Gminą Połczyn – Zdrój

94.

XI/94/2003 z 27 sierpnia 2003

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej w Połczynie – Zdroju przy Traugutta

95.

XI/95/2003 z 27 sierpnia 2003

W sprawie nadania nazwy ulicy „Sybiraków”

96.

XI/96/2003 z 27 sierpnia 2003

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za zaświadczenia prowadzonych przez gminę Połczyn Zdrój przedszkoli publicznych  

97.

XI/97/2003 z 27 sierpnia 2003

W sprawie przystąpienia Gminy Połczyn Zdrój do Konsorcjum dla e – governement w zachodniopomorskiem

98.

XII/98/2003 z 24 września 2003

W sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn – Zdrój w roku 2003

99.

XII/99/2003 z 24 września 2003

W sprawie udzielenia poręczenia za zobowiązania Spółki z o. o. WiK w Połczynie – Zdroju z tytułu zawartej ugody bankowej

100.

XII/100/2003 z 24 września 2003

W sprawie zmiany przeznaczenia części kredytu inwestycyjnego

101.

XIII/101/2003 z 29 października 2003

W sprawie wyboru ławników

102.

XIII/102/2003 z 29 października 2003

W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu

103.

XIII/103/2003 z 29 października 2003

W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu

104.

XIII/104/2003 z 29 października 2003

W sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn – Zdrój 

105.

XIII/105/2003 z 29 października 2003

W sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie gminy Połczyn – Zdrój

106.

XIII/106/2003 z 29 października 2003

W sprawie zgody na udzielenie przez Burmistrza Połczyna – Zdroju bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz zastosowania umownej stawki oprocentowania rozłożonej na raty niespłaconej części tej opłaty

107.

XIII/107/2003 z 29 października 2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie wolnego lokalu użytkowego położonego w miejscowości Toporzyk gm. Połczyn – Zdrój

108.

XIII/108/003 z 29 października 2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie wolnego lokalu użytkowego położonego w miejscowości Toporzyk gm. Połczyn – Zdrój

109.

XIII/109/2003 z 29 października 2003

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonych w obrębie Nowe Ludzicko gm. Połczyn – Zdrój 

110.

XIII/110/2003 z 29 października 2003

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej w Połczynie – Zdroju przy ul. Kołobrzeskiej

111.

XIII/111/2003 z 29 października 2003

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonych w obrębie Toporzyk gm. Połczyn – Zdrój 

112.

XIII/112/2003 z 29 października 2003

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonych w obrębie Gaworkowo gm. Połczyn – Zdrój 

113.

XIII/113/2003 z 29 października 2003

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, położonej w miejscowości Ogartówko 1 gm. Połczyn – Zdrój w obrębie ewidencyjnym Ogrodno

 114.

 XIV/114/2003 z 26 listopada 2003  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Połczynie - Zdroju przy Placu Wolności 5

 115.

 XIV/115/2003 z 26 listopada 2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek budowlanych położonych w Połczynie - Zdroju przy ul. Strażackiej

 116.

 XIV/116/2003 z 26 listopada 2003  W sprawie wyrażenia zgody na negocjacje dotyczące nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Połczynie - Zdroju przy ul. Sportowej

 117.

 XIV/117/2003 z 26 listopada 2003  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położonych w miejscowości Szeligowo gm. Połczyn - Zdrój

 118.

 XIV/118/2003 z 26 listopada 2003  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezbudowanej położonej w miejscowości Ogartowo gm. Połczyn - Zdrój

 119.

 XIV/119/2003 z 26 listopada 2003  W sprawie przekazania oświetlenia

 120.

 XIV/120/2003 z 26 listopada 2003  W sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Połczyn - Zdrój

 121.

 XIV/121/2003 z 26 listopada 2003  W sprawie przyjęcia wieloletniego planu finansowego

 122.

 XIV/122/2003 z 26 listopada 2003  W sprawie przekształcenia kredytu krótkoterminowego w kredyt długoterminowy

 123.

 XIV/123/2003 z 26 listopada 2003  W sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego

 124.

 XIV/124/2003 z 26 listopada 2003  W sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 125.

 XIV/125/2003 z 26 listopada 2003  W sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 126.

 XIV/126/2003 z 26 listopada 2003  W sprawie opłaty targowej

 127.

 XIV/127/2003 z 26 listopada 2003  W sprawie podatku od posiadania psów

 128.

 XIV/128/2003 z 26 listopada 2003  W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 129.

 XIV/129/2003 z 26 listopada 2003  W sprawie zwolnienia Pracowniczych Ogrodów Działkowych z podatku rolnego w roku 2004

 130.

 XIV/130/2003 z 26 listopada 2003  W sprawie zmiany w budżecie gminy Połczyn

 131.

 XIV/131/2003 z 26 listopada 2003  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok

 132.

 XV/132/2003 z 22 grudnia 2003  W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn - Zdrój

 133.

 XV/ 133/2003 z 22 grudnia 2003  W sprawie aktualności studium planów miejscowych miasta i gminy  Połczyn -Zdrój

 134.

 XV/134/2003 z 22 grudnia 2003  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  położonej w Połczynie- Zdroju przy ul. Solankowej

 135.

 XV/135/2003 z 22 grudnia 2003  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opat za świadczenia prowadzonych przez gminę Połczyn - Zdrój przedszkoli publicznych

 136.

 XV/136/2003 z 22 grudnia 2003  W spraiwe rozpoczęcia działań zmierzających do realizacji wspólnego przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

 137.

 XV/137/2003 z 22 grudnia 2003  W sprawie wprowadzenia płatnych parkingów na terenia miasta Połczyna - Zdroju

 138.

 XV/138/2003 z 22 grudnia 2003  W sprawie zasad wypłat diet i zwrotów kosztów służbowych radnym

 139.

 XV/139/2003 z 22 grudnia 2003  W sprawie obniżenia wskaźnika procentowego od którego zależy wysokośc dodatku mieszkaniowego

 140.

 XV/140/2003 z 22 grudnia 2003  W sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

 141.

 XVI/141/2003 z  30 grudnia 2003  W sprawie zmiany w budżecie gminy Połczyn - Zdrój

 142.

 XVI/142/2003 z 30 grudnia 2003  W sprawie zmiany w budżecie gminy Połczyn - Zdrójw roku 2003

 143.

 XVI/143/2003 z 30 grudnia 2003  W sprawie wykazy wydatków budżetu gminy, które w roku 2003 nie wygasają z upływem roku budżetowego

 144.

 XVI/144/2003 z 30 grudnia 2003  W sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Połczyna -Zdroju

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X