☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Herb Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Poniedziałek 06.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2004

Lp.

Numer i data podjęcia uchwały

TYTUŁ UCHWAŁY

145.

XVII/145/2004 z 27 lutego 2004

W sprawie odwołania przewodniczšcego Rady Miejskiej

 146.

XVII/146/2004 z 19 marca 2004

W sprawie odwołania zastępcy przewodniczšcego Rady Miejskiej

147.

XVII/147/2004 z 19 marca 2004

Uchwała zmieniajšca uchwałę w sprawie zasad wypłat diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym

148.

XVII/148/2004 z 19 marca 2004

W sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej

149.

XVII/149/2004 z 19 marca 2004

W sprawie wynagrodzenia za czynnoœci inkasa

150.

XVII/150/2004 z 19 marca 2004

W sprawie zasad zwrotu kosztów podróży dla osób nie będšcych pracownikami Urzędu

151.

XVII/151/2004 z 19 marca 2004

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie œcieków

152.

XVII/152/2004 z 19 marca 2004

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dodatkowej bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

153.

XVII/153/2004 z 19 marca 2004

W sprawie uchylenia uchwały o przystšpieniu do sporzšdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyna - Zdroju

154.

XVII/154/2004 z 19 marca 2004

W sprawie uchylenia uchwały o przystšpieniu do sporzšdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn - Zdrój

155.

XVII/155/2004 z 19 marca 2004

W sprawie przystšpienia do sporzšdzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn - Zdrój

156.

XVII/156/2004 z 19 marca 2004

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomoœci położonej w Połczynie – Zdroju przy ul. Młyńskiej

157.

XVII/157/2004 z 19 marca 2004

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomoœci zabudowanej położonej w Połczynie – Zdroju przy ul. Bolesława Chrobrego

158.

XVII/158/2004 z 19 marca 2004

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomoœci niezabudowanej położonej w Połczynie – Zdroju przy ul. Polnej

159.

XVII/159/2004 z 19 marca 2004

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie wolnego lokalu mieszkalnego położonego w miejscowoœci Popielewo gm. Połczyn – Zdrój

160.

XVII/160/2004 z 19 marca 2004

W sprawie wyrażenia zgody na podział lokalu użytkowego na lokale mieszkalne oraz ich zbycie, znajdujšcego się w budynku nr 1 w miejscowoœci Popielewo gm. Połczyn – Zdrój

161.

XVII/161/2004 z 19 marca 2004

W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz  Skarbu Państwa – Starostwa Powiatowego w Œwidwinie nieruchomoœci gruntowych

162.

XVII/162/2004 z 19 marca 2004

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie wolnego lokalu mieszkalnego położonego w miejscowoœci Gawroniec gm. Połczyn – Zdrój

163.

XVII/163/2004 z 19 marca 2004

W sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady

164.

XVII/164/2004 z 19 marca 2004

W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej

 165.

 XVIII/165/2004 z 24 marca 2004  W sprawie wyboru przewodniczšcego Rady Miejskiej

 166.

 XVII/166/2004 z 24 marca 2004  W sprawie wyboru zastępcy przewodniczšcego Rady Miejskiej

 167.

 XVII/167/2004 z 24 marca 2004  W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Przewodniczšcego Komisji Rewizyjnej oraz jej składu osobowego

 168.

 XVIII/168/2004 z 24 marca 2004  W sprawie powołania komisji stałych i ich składów

 169.

 XVIII/169/2004 z 24 marca 2004  W sprawie wyboru przewodniczšcych stałych komisji Rady

 170.

 XIX/170/2004 z 31 marca 2004  W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Połczyn - Zdrój na rok 2004

 171.

 XIX/171/2004 z 31 marca 2004  W sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Połczyn - Zdrój

 172.

 XIX/172/2004 z 31 marca 2004  W sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwišzywania problemów alkoholowych na 2004r."

 173.

 XIX/173/2004 z 31 marca 2004  W sprawie przystšpienia do sporzšdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn - Zdrój

 174.

 XIX/174/2004 z 31 marca 2004  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dodatkowej bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego nr 2, znajdujšcego się w budynku nr 6 w Bolkowie sprzedawanego na rzecz najemcy

 175.

 XIX/175/2004 z 31 marca 2004  W sprawie upoważnienia Burmistrza do działań zmierzajšcych do uzyskania z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania zakupu pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

 176.

 XIX/176/2004 z 31 marca 2004  W sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji komunalizacyjnej Wojewody Koszalińskiego

 177.

 XX/177/2004 z 28 kwietnia 2004  W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003 i udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Połczyna - Zdroju

 178.

 XX/178/2004 z 28 kwietnia 2004  W sprawie zmiany w budżecie gminy Połczyn - Zdrój

 179.

 XX/179/2004 z 28 kwietnia 2004  W sprawie ustalenia wysokoœci stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 180.

 XX/180/2004 z 28 kwietnia 2004  W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym gruntów zabudowanych położonych na terenie gminy Połczyn - Zdrój

 181.

 XX/181/2004 z 28 kwietnia 2004  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie wolnego pomieszczenia znajdujšcego się w budynku nr 26 w Toporzyku

 182.

 XX/182/2004 z 28 kwietnia 2004  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w Połczynie - Zdroju przy ul. Młyńskiej

 183.

 XX/183/2004 z 28 kwietnia 2004  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomoœci niezabudowanej położonej w miejscowoœci Redło gm. Połczyn - Zdrój

 184.

 XX/184/2004 z 28 kwietnia 2004  W sprawie przekazania mienia na rzecz sołectwa

 185.

 XX/185/2004 z 28 kwietnia 2004  W sprawie wysokoœci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarzšdcš jest gmina Połczyn - Zdrój

 186.

 XX/186/2004 z 28 kwietnia 2004  W sprawie nadania nazwy Przedszkolu Samorzšdowemu nr 2 w Połczynie - Zdroju

 187.

 XXI/187/2004 z 02 czerwca 2004  W sprawie przyjęcia zmian w Statucie Zwišzku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

 188.

 XXI/188/2004 z 02 czerwca 2004  W sprwie zmiany i uchwalenia tekstu jednolitego statutu Miejsko - Gminnego Oœrodka Pomocy Społecznej

 189.

 XXI/189/2004 z 02 czerwca 2004  W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnoœci za usługi opiekuńcze

 190.

 XXI/190/2004 z 02 czerwca 2004  W sprawie rozpatrzenia skargi na działalnoœcć Burmistrza Połczyna - Zdroju

 191.

 XXI/191/2004 z 02 czerwca 2004  W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zamiany nieruchomoœci pomiędzy Gminš Połczyn - Zdrój a osobami fizycznymi

 192.

 XXI/192/2004 z 02 czerwca 2004  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w Połczynie - Zdroju przy ul. Wojska Polskiego

 193.

 XXI/193/2004 z 02 czerwca 2004  W sprawie nadania nazwy "Wzgórze Sybiraków"

 194.

 XXI/194/2004 z 02 czerwca 2004  W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń piwnicznych w budynku zamku przy ul. Zamkowej 7 w Połczynie - Zrdoju

 195.

 XXI/195/2004 z 02 czerwca 2004  W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomoœci zabudowanej położonej w Połczynie - Zdroju przy ul. Koœciuszki

 196.

 XXII/196/2004 z 30 czerwca 2004  W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Œrodowiska 

 197.

 XXII/197/2004 z 30 czerwca 2004  W sprawie przyjęcia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

 198.

 XXII/198/2004 z 30 czerwca 2004  W sprawie zmiany w budżecie gminy Połczyn - Zdrój

 199.

 XXII/199/2004 z 30 czerwca 2004  W sprawie zmiany w budżecie gminy Połczyn - Zdrój

 200.

 XXII/200/2004 z 30 czerwca 2004  W sprawie poręczenia kredytu

 201.

 XXII/201/2004 z 30 czerwca 2004  W sprawie zacišgnięcia zobowišzania wekslowego i jego wysokoœci

 202.

 XXII/202/2004 z 30 czerwca 2004  W sprawie zobowišzania dotyczšcego inwestycji wodocišgowej

 203.

 XXII/203/2004 z 30 czerwca 2004  W sprawie udzielenia poręczenia

 204.

 XXII/204/2004 z 30 czerwca 2004  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w miejscowoœci Bolkowo gm. Połczyn - Zdrój

 205.

 XXII/205/2004 z 30 czerwca 2004  W sprawie wyrażenia zgody nazbycie wolnego pomieszczenia znajdujšcego sięw budynku przy ul. B. Chrobrego 5 w Połczynie - Zdroju

 206.

 XXII/206/2004 z 30 czerwca 2004  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie wolnego powieszczenia znajdujšcego się w budynku przy Placu Tysišclecia 6 w Połczynie - Zdroju

 207.

 XXIV/207/2004 z 08 wrzeœnia 2004

 W sprawie zmiany w budżecie gminy Połczyn - Zdrój

 208.

 XXIV/208/2004 z 08 wrzeœnia 2004  Uchwała zmieniajšca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Progamu profilaktyki i rozwišzywania problemów alkoholowych na rok 2004.

 209.

 XXIV/209/2004 z 08 wrzeœnia 2004  W sprawie emisji obligacji komunalnych

 210.

 XXIV/210/2004 z 08 wrzeœnia 2004  W sprawie Planu Rozwoju Lokalnego

 211.

 XXIV/211/2004 z 08 wrzeœnia 2004  W sprawie realizacji budownictwa socjalnego na terenie Miasta i Gminy Połczyn - Zdrój

 212.

 XXIV/212/2004 z 08 wrzeœnia 2004  W sprawie uchylenia uchwały o przystšpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyna - Zdroju 

 213.

 XXIV/213/2004 z 08 wrzeœnia 2004  W sprawie uchylenia uchwały o przystšpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn - Zdroju 

 214.

 XXIV/214/2004 z 08 wrzeœnia 2004  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomoœci położonej w Połczynie - Zdroju przy ul. Kołobrzeskiej 

 215.

 XXV/215/2004 z 27 paŸdziernika 2004  W sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych będšcych własnoœciš miasta i gminy Połczyn-Zdrój

 216.

 XXV/216/2004 z 27 paŸdziernika 2004  W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zamiany nieruchomoœci pomiędzy Gminš Połczyn-Zdrój a osobš fizycznš

 217.

 XXV/217/2004 z 27 paŸdziernika 2004  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch działek budowlanych położonych w Połczynie-Zdroju przy ul. Strażackiej

 218.

 XXV/218/2004 z 27 paŸdziernika 2004  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w Połczynie - Zdroju przy ul. Granicznej

 219.

 XXV/219/2004 z 27 paŸdziernika 2004  W sprawie przyjęcia pojazdu na własnoœć gminy

 220.

 XXV/220/2004 z 27 paŸdziernika 2004  W sprawie zmiany w budżecie gminy Połczyn -Zdrój

 221.

 XXV/221/2004 z 27 paŸdziernika 2004  Uchwała zmieniajšca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu profilaktyki i rozwišzywania problemów alkoholowych na 2004r.

  222.

 XXV/222/2004 z 27 paŸdziernika 2004  W sprawie przyjęcia zmian w Statucie Zwišzku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

 223.

 XXVI/223/2004 z 1 grudnia 2004

 W sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Połczyn - Zdrój z organizacjami pozarzšdowymi, podmiotami prowadzšcymi działalnoœć pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorzšdu terytorialnego na rok 2005.         Załšcznik

 224.

 XXVI/224/2004 z 1 grudnia 2004  W sprawie okreœlenia wyskokoœci stawek podatku od œrodków transportowych

 225.

 XXVI/225/2004 z 1 grudnia 2004  W sprawie opłaty targowej

 226.

 XXVI/226/2004 z 1 grudnia 2004  W sprawie podatku od posiadania psów

 227.

 XXVI/227/2004 z 1 grudnia 2004  W sprawie obniżenia œredniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005 rok

 228.

 XXVI/228/2004 z 1 grudnia 2004  W sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 229.

 XXVI/229/2004 z 1 grudnia 2004  W sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 230.

 XXVI/230/2004 z 1 grudnia 2004  W sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej

 231.

 XXVI/231/2004 z 1 grudnia 2004  W sprawie wynagradzania za czynnoœci inkasa

 232.

 XXVI/232/2004 z 1 grudnia 2004

 W sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomoœci   Załšczniki

Zmiana: Uchwała Nr XXXI/267/2005 z 30 marca 2005r.

 233.

 XXVI/233/2004 z 1 grudnia 2004

 W sprawie okreœlenia wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomoœci, rolnym i leœnym                                  Załšcznik1  Załšcznik2  Załšcznik3  Załšcznik4  Załšcznik5  Załšcznik6  Załšcznik7  Załšcznik8  Załšcznik9 

 234.

 XXVI/234/2004 z 1 grudnia 2004  W sprawie zmiany w budżecie gminy Połczyn - Zdrój

 235.

 XXVI/235/2004 z 1 grudnia 2004  Uchwała zmieniajšca uchwałe w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu profilaktyki i rozwišzywania problemów alkoholowych na 2004 rok

 236.

 XXVI/236/2004 z 1 grudnia 2004  W sprawie Programu remontu częœci wspólnych budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta i Gminy Połczyn - Zdrój położonych w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego  miasta Połczyna - Zdroju

 237.

 XXVI/237/2004 z 1 grudnia 2004  W sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na œwidczenia z pomocy społecznej

 238.

 XXVI/238/2004 z 1 grudnia 2004  W sprawie zacišgnięcia przez gminę Połczyn - Zdrój kredytu inwestycyjnego długoterminowego

 239.

 XXVI/239//2004 z 22 grudnia 2004  W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Połczyn - Zdrój na 2005 rok

 240.

 XXVII/240//2004 z 22 grudnia 2004  W sprawie zmiany w budżecie gminy Połczyn - Zdrój

 241.

 XXVII/241/2004 z 22 grudnia 2004  W sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki rozwišzywania problemów alkoholowych na 2005 rok"

 242.

 XXVII/242//2004 z 22 grudnia 2004  W sprawie wyrażenia zgody przekazania œrodków pieniężnych zgromadzonych na koncie inwestycyjnym Zwišzku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na koszt Zwišzku

 243.

 XXVII/243//2004 z 22 grudnia 2004  W sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Połczynie - Zdroju 

 244.

 XXVII/244//2004 z 22 grudnia 2004  W sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa - Nadleœnictwa Połczyn w Połczynie - Zdroju lokali mieszkalnych

 245.

 XXVII/245//2004 z 22 grudnia 2004  W sprawie lokalizacji pomnika dla uczczenia "Sybiraków" na cmentarzu komunalnym w Połczynie - Zdroju


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X