☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Herb Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Środa 21.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2006 (koniec IV kadencji)

Lp.

Numer i data podjęcia uchwały

Tytuł uchwały

 359.

 XLV/359/2006 z 1 lutego 2006r.  W sprawie okreœlenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należnych gminie wierzytelnoœci z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych

 360.

 XLV/360/2006 z 1 lutego 2006r.  W sprawie zacišgnięcia przez gminę Połczyn - Zdrój pożyczki inwestycyjnej

 361.

 XLV/361/2006 z 1 lutego 2006r.  W sprawie zacišgnięcia przez gminę Połczyn - Zdrój pożyczki inwestycyjnej

 362.

 XLV/362/2006 z 1 lutego 2006r.  W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujšcego teren działki nr 92 w obrębie Ogartowo

 363.

 XLV/363/2006 z 1 lutego 2006r.  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomoœci niezabudowanej położonej w miejscowoœci Toporzyk gm. Połczyn - Zdrój

 364.

 XLV/364/2006 z 1 lutego 2006r.  W sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa - Nadleœnictwa Œwidwin lokalu mieszkalnego w Gawrońcu

 365.

 XLV/365/2006 z 1 lutego 2006r.  W sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn - Zdrój w 2006 roku

 366.

 XLV/366/2006 z 1 lutego 2006r.  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomoœci niezabudowanej, położonej w miejscowoœci Redło, gm. Połczyn - Zdrój

 367.

 XLV/367/2006 z 1 lutego 2006r.  W sprawie zacišgnięcia przez gminę Połczyn - Zdrój kredytu inwestycyjnego

 368.

 XLV/368/2006 z 1 lutego 2006r.  W sprawie zacišgnięcia przez gminę Połczyn - Zdrój kredytu inwestycyjnego

 369.

 XLV/369/2006 z 1 lutego 2006r.  W sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn - Zdrój w 2006 roku

 370.

 XLV/370/2006 z 1 lutego 2006r.  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie od Powiatu Œwidwińskiego nieruchomoœci, położonej w Połczynie - Zdroju przy ul. Gwardii Ludowej

 371.

 XLV/371/2006 z 1 lutego 2006r.  W sprawie wyboru delegatów do Zwišzku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

 372.

 XLV/372/2006 z 1 lutego 2006r.  W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej

 373.

 XLV/373/2006 z 1 lutego 2006r.  W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej

 374.

 XLV/374/2006 z 1 lutego 2006r. W sprawie upoważenieni Burmistrza do działań zmierzajšcych do uzyskania Promesy Ministra Kultury

 375.

 XLVI/375/2006 z 1 marca 2006r.  W sprawie zacišgnięcia przez gminę Połczyn - Zdrój pożyczki inwestycyjnej

 376.

 XLVI/376/2006 z 1 marca 2006r.  W sprawie zacišgnięcia kredytu

 377.

 XLVI/377/2006 z 1 marca 2006r.  W sprawie ustalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Połczyn - Zdrój

 378.

 XLVI/378/2006 z 1 marca 2006r.  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomoœci niezabudowanej położonej w Połczynie - Zdroju przy ul. Powstańców Warszawskich

  379.

 XLVI/379/2006 z 1 marca 2006r.  W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomoœci położonych w obrębie ewidencyjnym Dziwogóra, gm. Połczyn - Zdrój

  380.

 XLVI/380/2006 z 1 marca 2006r.  W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomoœci Rolnych nieruchomoœci niezabudowanych położych w miejscowoœci Łęgi, gm. Połczyn - Zdrój

 381.

 XLVI/381/2006 z 1 marca 2006r.  W sprawie zgody na udzielenie przez Burmistrza Połczyna - Zdroju bonifikat od opłat za przeszktałcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujšcego osobom fizycznym w prawo własnoœci  oraz zastosowania umownej stawki oprocentowania rozłożonej na raty niespłaconej częœci tej opłaty

 382.

 XLVI/382/2006 z 1 marca 2006r.  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomoœci niezabudowanej położonej w Połczynie - Zdroju przy ul. Polnej

 383.

 XLVI/383/2006 z 1 marca 2006r.  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomoœci niezabudowanej położonej w Połczynie - Zdroju przy ul. Polnej

 384.

 XLVI/384/2006 z 1 marca 2006r.  W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujšcego teren działki nr 92 Ogartowo, gm. Połczyn - Zdrój

 385.

 XLVII/385/2006 z 15 marca 2006r.  W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie œcieków ( traci moc Uchwała Nr XXIX/254/2005 z dnia 6 lutego 2005r.)

 386.

 XLVII/386/2006 z 15 marca 2006r.  W sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn - Zdrój w 2006 roku

 387.

 XLVIII/387/2006 z 24 marca 2006r.  Zmieniajšca uchwałę w sprawie wniesienia przez gminę Połczyn - Zdrój aportu do spółki pod nazwš Regionalne Wodocišgi i Kanalizacja sp. z o.o. w Białogardzie    Załšczniki (Nr 1 i Nr 2)

 388.

 XLVIII/388/2006 z 24 marca 2006r.

 W sprawie ustaniwienia Tymczasowego Statutu Uzdrowiska Połczyn - Zdrój     Załšczniki (Nr 1 i Nr 2)       Załšcznik Nr 3       Załšcznik Nr 4       Załšcznik Nr 5      Załšcznik Nr 6

 389.

 XLVIII/389/2006 z 29 marca 2006r.  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w Połczynie - Zdroju przy ul. Polnej

 390.

 XLVIII/390/2006 z 29 marca 2006r.  W sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn - Zdrój na rok 2006

 391.

 XLVIII/391/2006 z 29 marca 2006r.  W sprawie udzielenia poręczenia

 392.

 L/392/2006 z 19 kwietnia 2006r.  W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Połczyna - Zdroju za rok 2005.

 393.

 LI/393/2006 z 26 kwietnia 2006r.  W sprawie zmiany w budżecie gminy Połczyn - Zdrój w 2006 roku

 394.

 LII/394/2006 z 31 maja 2006r.  W sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn - Zdrój w 2006 roku

 395.

 LII/395/2006 z 31 maja 2006r.  W sprawie zacišgnięcia kredytu

 396.

 LII/396/2006 z 31 maja 2006r.  W sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorzšdowemu nr 1 w Połczynie - Zdroju

 397.

 LII/397/2006 z 31 maja 2006r.  W sprawie wyrażenia zgody na nabycie oraz oddanie w użytkowanie nieruchomoœci położonych w obrębie administracyjnym miasta Połczyn - Zdrój

 398.

 LIII/398/2006 z 14 czerwca 2006 r.  W sprawie ustanowienia Tymczasowego Statutu Uzdrowiska Połczyn-Zdrój

 399.

 LIII/399/2006 z 14 czerwca 2006 r.  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomoœci nieezabudowanej, położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. Solankowej.

 400.

 LIII/400/2006 z 14 czerwca 2006 r.  W sprawie przystšpienia do sporzšdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn - Zdrój

 401.

 LIII/401/2006 z 14 czerwca 2006 r.  W sprawie przystšpienia do sporzšdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn - Zdrój

 402.

 LIII/402/2006 z 14 czerwca 2006 r.  W sprawie przystšpienia do sporzšdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn - Zdrój

 403.

 LIII/403/2006 z 14 czerwca 2006 r.  W sprawie przystšpienia do sporzšdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn - Zdrój

 404.

 LIII/404/2006 z 14 czerwca 2006 r.  W sprawie zwolnień od opłat za wpis do ewidencji działalnoœci gospodarczej

 405.

 LIV/405/2006 z 28 czerwca 2006 r.  W sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn - Zdrój

 406.

 LIV/406/2006 z 28 czerwca 2006 r.  W sprawie poręczenia kredytu

 407.

 LIV/407/2006 z 28 czerwca 2006 r.  W sprawie odwołania Sekretarza Gminy Połczyn - Zdrój

 408.

 LIV/408/2006 z 28 czerwca 2006 r.  W sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomoœci zabudowanej, położonej w miejscowoœci Redło gm. Połczyn - Zdrój

 409.

 LIV/409/2006 z 28 czerwca 2006 r.  W sprawie przystšpienia do sporzšdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn - Zdrój

 410.

 LIV/410/2006 z 28 czerwca 2006 r.  W sprawie przystšpienia do sporzšdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn - Zdrój

 411.

 LIV/411/2006 z 28 czerwca 2006 r.  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomoœci niezabudowanej położonej w obrębie Wardyń Górny gm. Połczyn - Zdrój

 412.

 LIV/412/2006 z 28 czerwca 2006 r.  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomoœci niezabudowanej położonej w obrębie Redło gm. Połczyn - Zdrój

 413.

 LIV/413/2006 z 28 czerwca 2006 r.  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomoœci niezabudowanej położonej w obrębie Bolkowie gm. Połczyn - Zdrój

 414.

 LIV/414/2006 z 28 czerwca 2006 r.  W sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie częœci działki gruntu, położonej w Połczynie - Zdroju przy ul.Polnej w obrębie ewidencyjnym 002

 415.

 LIV/415/2006 z 28 czerwca 2006 r.  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej czœci nieruchomoœci położonej w Połczynie - Zdroju przy ul. Dolnej

 416.

 LIV/416/2006 z 28 czerwca 2006 r.  W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu położonej w Połczynie - Zdroju przy ul. Młyńskiej

 417.

 LIV/417/2006 z 28 czerwca 2006 r.  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomoœci niezabudowanej położonej w Połczynie - Zdroju przy ul. Warszawskiej

 418.

 LIV/418/2006 z 28 czerwca 2006 r.  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomoœci zabudowanej położonej w miejscowoœci Łęgi gm. Połczyn - Zdrój

 419.

 LIV/419/2006 z 28 czerwca 2006 r.  W sprawie przystšpienia Gminy Połczyn - Zdrój do realizacji programów edukacyjnych

 420.

 LIV/420/2006 z 28 czerwca 2006 r.  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomoœci zabudowanej położonej w Połczynie - Zdroju przy ul. Dolnej

 421.

 LV/421/2006 z 6 wrzeœnia 2006 r.  W sprawie pokrycia straty bilansowej

 422.

 LV/422/2006 z 6 wrzeœnia 2006 r.  W sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdrój w 2006 r.

 423.

 LV/423/2006 z 6 wrzeœnia 2006 r.  W sprawie zacišgnięcia kredytu

 424.

 LV/424/2006 z 6 wrzeœnia 2006 r.  W sprawie zacišgnięcia kredytu długoterminowego

 425.

 LV/425/2006 z 6 wrzeœnia 2006 r.  W sprawie zobowišzania dotyczšcego realizacji inwestycji

 426.

 LV/426/2006 z 6 wrzeœnia 2006 r.  W sprawie procedury uchwalania budżetu oraz zawartoœci uchwały budżetowej

 427.

 LV/427/2006 z 6 wrzeœnia 2006 r.  W sprawie przekazania oœwietlenia

 428.

 LV/428/2006 z 6 wrzeœnia 2006 r.  W sprawie zatwierdzenia cen wywozu œcieków

 429.

 LV/429/2006 z 6 wrzeœnia 2006 r.  W sprawie zwolnień od opłat za wpis do ewidencji działalnoœci gospodarczej

 430.

 LV/430/2006 z 6 wrzeœnia 2006 r.  W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartoœci jednego punktu w placówkach oœwiatowych Gminy Połczyn-Zdrój

 431.

 LV/431/2006 z 6 wrzeœnia 2006 r.  Zmieniajšca uchwałę w sprawie targowej

 432.

 LV/432/2006 z 6 wrzeœnia 2006 r.  W sprawie uchylenia uchwały o przystšpieniu do sporzšdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój

 433.

 LV/433/2006 z 6 wrzeœnia 2006 r.  W sprawie uchylenia uchwały o przystšpieniu do sporzšdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój

 434.

 LV/434/2006 z 6 wrzeœnia 2006 r.  W sprawie przystšpienia do sporzšdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój

 435.

 LV435/2006 z 6 wrzeœnia 2006 r.  W sprawie nadania godnoœci "Honorowego Obywatela Gminy Połczyn-Zdrój" Księdzu Prałatowi Zdzisławowi Jastrzębiec Peszkowskiemu

 436.

 LV/436/2006 z 6 wrzeœnia 2006 r.  W sprawie nadania godnoœci "Honorowego Obywatela Gminy Połczyn-Zdrój" Księdzu Biskupowi Seniorowi Ignacemu Jeżowi

437.

 LVI/437/2006 z 27 września 2006 r.  W sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdrój w 2006 roku

438.

 LVI/438/2006 z 27 września 2006 r.  W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego, położonego w Połczynie-Zdroju przy Placu Wolności 3-4

439.

 LVI/439/2006 z 27 września 2006 r.  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Łęgi

440.

 LVI/440/2006 z 27 września 2006 r.  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w miejscowości Ostre Bardo

441.

 LVI/441/2006 z 27 września 2006 r.  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Redło gm. Połczyn-Zdrój

442.

 LVI/442/2006 z 27 września 2006 r.  W sprawie zgody na udzielenie przez Burmistrza Połczyna-Zdroju bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego spółdzielniom mieszkaniowym w prawo własności oraz zastosowania umownej stawki oprocentowania rozłożonej na raty niespłaconej części tej opłaty

443.

 LVI/443/2006 z 27 września 2006 r.  W sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Połczyn-Zdrój

444.

 LVI/444/2006 z 27 września 2006 r.  W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu

445.

 LVI/445/2006 z 27 września 2006 r.  W sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco"

 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X