Zezwolenie na umieszczenie tablicy reklamowej

 

Wymagane dokumenty :

- wniosek (do pobrania) o wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej

- projekt reklamy formatu A-4, określający treść, kolorystykę i wymiary planszy

 

Opłaty :

1. Uchwała Nr XX/185/2004 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Połczyn-Zdrój

2. Opłata za umieszczenie tablicy reklamowej 15 zł za 1 m2 powierzchni tablicy kwartalnie (na podstawie decyzji Zarządu Gminy z dnia 19 maja 1992 r.) w Kasie Gminy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju, Plac Wolności 3-4


 

Miejsce złożenia dokumentów :

Biuro podawcze,

pok. 01,

tel. 36 66 100

 

Termin załatwienia sprawy :

Do 30 dni


Tryb odwoławczy :

W przypadku odmowy wydania zezwolenia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Połczyna -  Zdroju w terminie 14 dni od otrzymania odmowy.

 

Jednostka odpowiedzialna :

Gospodarka Komunalna,

pok. 101

tel. 36 66 135

 

Podstawa prawna :

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 póz. 1071 z późn. zmianami),

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 01 póz. 142 tekst jednolity).

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marek Kiełbowski
(2003-08-14 11:33:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Bieńkowski
(2011-04-20 09:20:38)