☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr odpady komunalne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój tworzy
i prowadzi Burmistrz Połczyna-Zdroju od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta
i Gminy Połczyn-Zdrój jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Połczyna-Zdroju na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
 
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1.    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2.    numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
3.    numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4.    określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
1.    dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 przywołanej powyżej ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2.    oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie to powinno zawierać także:
a)    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
b)    oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest na stronie urzędu.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 przywołanej powyżej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r.
 

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wytworzył:
Udostępnił:
Bieńkowski Marcin
(2012-01-19 11:49:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowski Marcin
(2023-01-10 11:49:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1799729