☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nieodpłatna pomoc prawna

Od stycznia 2019 r. na terenie Połczyna-Zdroju działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

Od 1 stycznia 2019 r. czyli od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, z bezpłatnej pomocy prawnej będzie mogła skorzystać osoba której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. Takie oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Administratorem takich danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta.
W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymagane jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę.


Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzony został zakres udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej która obejmuje:
• Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje
• działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, sporządzenie wspólne z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.,

Z usług prawnika mogą w nim skorzystać osoby, które:

  • nie ukończyły 26 lat,
  • ukończyły 65 lat,
  • posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny (trzeba okazać ten dokument),
  • w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed zwróceniem się o pomoc prawną otrzymały świadczenie z pomocy społecznej i nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie świadczeń nienależnych (należy przedstawić oryginał lub kserokopię decyzji przyznającej takie świadczenie); warunek ten nie jest spełniony w przypadku pobierania wyłącznie innych świadczeń np. zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia wychowawczego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńczego lub zasiłku dla bezrobotnych,
  • są kombatantami lub posiadają legitymację weterana albo weterana poszkodowanego (potwierdzenie stanowi w/w legitymacja lub zaświadczenie o statusie kombatanta),
  • są w ciąży, potwierdzonej odpowiednim dokumentem,
  • znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

W ramach tej pomocy osoba uprawniona uzyska informację o swoich prawach i obowiązkach, a także o sposobie rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego. Osoba udzielająca pomocy prawnej w razie potrzeby pomaga przygotować projekt pisma, np. odwołania, pozwu, wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych czy ustanowienie pełnomocnika z urzędu, jednak nie dotyczy to spraw, w których toczy się już postępowanie sądowe lub sądowoadministracyjne.

Pomoc prawna udzielana jest w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju przy ulicy Koszalińskiej 8a (na parterze, obok głównego wejścia do budynku) w każdy:

wtorek – od godziny 14 do 18

piątek – od godziny 11 do 15.

Więcej informacji nt. funkcjonowania punktu w Połczynie-Zdroju uzyskać można w sekretariacie MGOPS pod numerem telefonu (94) 3666231

Prowadzenie punktu jest zadaniem realizowanym przez powiat świdwiński, wynikającym z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogólnopolski System Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Informacja o lokalizacji Punktów oraz harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Świdwińskim w 2020 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Bieńkowski Marcin
(2016-01-15 09:12:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowski Marcin
(2020-02-14 14:11:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1799729