Azbest

„Gmina Połczyn-Zdrój informuje, że w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Połczyn-Zdrój", która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.

INFORMACJA

Szanowni Państwo, przypominamy o konieczności złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest, która zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) winna być przedłożona corocznie do dnia 31 stycznia. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” (formularz poniżej) i przedkłada ją Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, natomiast osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.

Ponadto, zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649 ze zm.), właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów.
Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu „Ocenę stanu
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Ocenę przechowuje się łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego. Wzór oceny poniżej.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Oświadczenie

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością do realizacji przedsięwzięcia związanego z projektem utylizacji azbestu na terenie Gminy Połczyn-Zdrój

Wniosek

Klauzula informacyjna

Zadanie pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Połczyn-Zdrój", które jest realizowane w 2019 roku na terenie Gminy Połczyn-Zdrój zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Bieńkowski
(2016-04-07 09:09:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Bieńkowski
(2023-01-18 08:50:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki