Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Połczyn-Zdrój,  prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189). 

Rejestr Instytucji Kultury

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury

Statut Centrum Kultury

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Połczyn-Zdrój

I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Połczyn-Zdrój prowadzi Biuro Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój tel. 94 36 66 110.

II. Zgodnie z § 10 - 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

8.  Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

9.  Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

10.Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

III. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej strony. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gminy Połczyn-Zdrój: PKO BP SA Oddział I w Połczynie – Zdroju 63 1020 2847 0000 1502 0009 5976 lub w kasie Urzędu.

IV. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Wniosek o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury - pdf

Wniosek o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury - docx

Wniosek o wydanie odpisu z rejestru kultury - pdf

Wniosek o wydanie odpisu z rejestru kultury - docx

Odpis pełny z księgi rejestrowanej instytucji kultury - pdf

Odpis pełny z księgi rejestrowanej instytucji kultury - docx

Odpis skrócony z rejestru instytucji kultury - pdf

Odpis skrócony z rejestru instytucji kultury - docx

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bieńkowski Marcin
(2017-05-25 11:15:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowski Marcin
(2023-02-22 14:53:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki