Zachodniopomorska Karta Rodziny

 INFORMACJA O  ZACHODNIOPOMORSKIEJ KARCIE  RODZINY

         W związku z podpisaniem porozumienia w sprawie przystąpienia do Wojewódzkiego Programu pn. Region dla Rodziny, Burmistrz Połczyna – Zdroju, informuje, iż mieszkańcy gminy, mogą korzystać z Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.
Zachodniopomorska Karta Rodziny przysługuje:
a) rodzicom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci,
b) dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki,
c) dzieciom bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
d) rodzinom zastępczym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2001r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.).

JAKIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DOKUMENTY?
a) wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny,
b) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia wymagane jest zaświadczenie ze szkoły bądź uczelni o kontynuowaniu nauki i planowanym terminie jej ukończenia,
c) dowód osobisty

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Mieszkańcy gminy Połczyn – Zdrój wnioski składają w Urzędzie Miejskim w Połczynie – Zdroju  przy Placu Wolności 3-4, pok. 116 w godz. pracy od 07:15 do 15:15
Osoby do kontaktu w sprawie wniosków – Małgorzata Nowakowska,  (tel. 94 36 66 121) oraz Katarzyna Krauze (tel. 94 36 66 121)

JAKI JEST TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY I WYDANIA KARTY?
Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o wydanie Karty, osoba składająca wniosek o jej wydanie zostanie wezwana pisemnie do jego uzupełnienia w terminie 14 dni. Nieuzupełnienie wniosku w terminie skutkować będzie jego pozostawieniem.
bez rozpatrzenia.

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O KARCIE?
* Karta wydawana jest bezpłatnie;
* Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym. W przypadku dzieci uczących się, Karta jest ważna z legitymacją szkolną, bądź studencką;
* Posiadacze Kart nie mogą ich użyczać osobom trzecim pod rygorem unieważnienia Karty;
* Posiadacz Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem;
* Okres ważności Karty określony jest na Karcie. Upływ okresu ważności Karty skutkuje dla jej posiadacza utratą przywilejów wynikających z posiadanej Karty;
* Zmiana danych osobowych posiadacza Karty wymaga wydania duplikatu Karty;
* Karta uprawnia jej posiadacza do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział w realizacji zadania pn. Zachodniopomorska Karta Rodziny.
 Wejdź na stronę rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY?
Wydanie Karty. W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku o wydanie Karty nie przysługuje żaden tryb odwoławczy.

JAK UZYSKAĆ WNIOSEK?
Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny  można pobrać w Urzędzie Miejskim w pok. 116  lub znajdziesz go tutaj: rodzina.wzp.pl/zks/  w zakładce "wniosek".

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA?
* Uchwała Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 30 września 2014r.w sprawie realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu  Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 pn. Region dla Rodziny;

INFORMACJE DODATKOWE:
Więcej informacji można uzyskać na stronie: rops.wzp.pl/region-dla-rodziny

Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Kart Rodziny

Wytworzył:
Udostępnił:
Bieńkowski Marcin
(2017-06-22 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Król Kinga
(2022-01-19 12:45:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki