Podstawowe zadania gminy

Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej rozstrzyganie w sprawach, o których mowa wyżej należy do gminy. Podstawowym zadaniem Miasta i Gminy Połczyn - Zdrój jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz tworzenie warynków jej racjonalnego i harmonijnego rozwoju. Gmina Połczyn  - Zdrój ze względu na swój charakter uzdrowiskowy czuwa nad spójnością stanowionych uchwał i podejmowanych decyzji z przepisami dotyczącymi uzdrowisk oraz chroni i dba o racjonalną eksploatację naturalnych kopalin leczniczych. Do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności sprawy dotyczące:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
 • wodociągów oraz zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
 • lokalnego transportu zbiorowego
 • ochrony zdrowia
 • pomocy społecznej w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego
 • edukacji publicznej (przedszkola, szkoły, gimnazja)
 • kultury w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym ternów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
 • targowisk i hal targowych
 • zieleni gminnej i zadrzewień
 • cmentarzy gminnych
 • porządki publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej
 •  zagospodarowanie przestrzenne
 • promocji gminy
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

Ustawy mogą nakładać na Gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

Gmina może też wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kiełbowski Marek
(2003-08-03 17:58:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowski Marcin
(2003-09-15 12:29:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki