☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Piątek 03.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-13.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
  • serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawni

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach BIP posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Bieńkowski, eboi@polczyn-zdroj.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (94) 36 66 114.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku
Dostępność architektoniczna budynku administracyjnego
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY – siedziba Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju

78-320 Połczyn-Zdrój, ulica Plac Wolności 3-4

Lokalizacja / dojazd do budynku
Budynek administracyjny UM w Połczynie-Zdroju znajduje się w zwartej zabudowie śródmiejskiej, przy ulicy jednokierunkowej bez ruchu ulicznego bezpośrednio przy wejściach do budynku. Odległość wejścia głównego od ulicy wynosi około 16 m, a od wejścia do Wydziału ewidencji ludności i USC około 30 m. 

Dostępność wejścia
Wejście do budynku jest możliwe z dwóch stron budynku. 
Wejście główne do budynku oraz Wejście do wydziału ewidencji ludności i USC wyposażone są w drzwi dwuskrzydłowe, co umożliwia swobodne wejście bądź wjechanie wózkiem przez osoby niepełnosprawne.
Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków, znajdujące się przy schodach. 
Wejście do Wydziału ewidencji ludności i USC znajduje się na poziomie przyległego terenu.
Przy wejściu głównym do budynku znajduje się dzwonek do przywołania pracownika obsługi, który może udzielić pomocy przy otwieraniu drzwi wejściowych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia te są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.
Od strony zaplecza budynku znajduje się dwoje drzwi jednoskrzydłowych dla pracowników.
Do tych wejść prowadzą schody zewnętrzne bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność parkingu
Przed budynkiem wyznaczono miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
Dostępne są też miejsca postojowe o standardowych wymiarach.

Przestrzenie komunikacyjne wewnątrz budynku
Korytarze wewnątrz budynku są przestronne, wyposażone w pochylnie i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne, itp.). 
Dodatkowo zainstalowana jest winda osobowa (bez informacji głosowej), co umożliwia osobom o specjalnych potrzebach korzystanie ze wszystkich kondygnacji budynku.

Dostępność toalety
W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność dla osób z psem asystującym i psem przewodnikiem
Do budynku i pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obsługa osób słabosłyszących i niesłyszących
W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po uprzednim umówieniu przez interesanta.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Obsługa osób słabowidzących i niewidomych
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bieńkowski Marcin
(2020-09-21 15:10:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowski Marcin
(2022-03-29 09:02:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1799729