☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Piątek 03.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1330) o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania każdej informacji o sprawach publicznych stanowiących informacje publiczne w rozumieniu w/w ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej, tajemnicę przedsiębiorcy oraz w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
- uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
- wglądu do dokumentów urzędowych,
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
- wyłożenie, wywieszenie lub zainstalowanie urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją w miejscach ogólnie dostępnych.

- Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
- Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
- Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w/w terminie podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w ciągu 14 dni o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim udostępni informację. Termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia wniosku oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej przez organy władzy publicznej następuje w drodze decyzji.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kiełbowski Marek
(2003-09-05 11:40:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowski Marcin
(2018-08-01 12:18:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1799729